Nr. Hotărâri Document Anexă
1/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
2/2020 privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu Secuiesc nr. 477/30.12.2019 pentru majorarea veniturilor și a cheltuielilor bugetului local pe anul 2019    
3/2020 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.    
 
4/2020 privind aprobarea proiectului Modernizarea și reamenajarea str. Achim Andrei și Benedek Elek, în municipiului Târgu Secuiesc    
 
5/2020 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2020    
6/2020 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2020-2021 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
7/2020 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2020    
8/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Pășunii    
9/2020 privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Târgu Secuiesc    
10/2020 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020    
11/2020 cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2020    
12/2020 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Cantină Socială” Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L nr. 91/2016    
13/2020 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciului social de zi ”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2020    
14/2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, situate pe strada Fortyogó, pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare    
15/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Târgu Secuiesc    
16/2020 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2019    
17/2020 privind utilizarea în anul 2020 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019    
18/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
 
19/2020 privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale S.C GOSP-COM S.R.L.    
 
 
20/2020 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2019 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
21/2020 privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
22/2020 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc    
23/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate cu privire la înființarea “Serviciul Local de Salubrizare Târgu Secuiesc” și a Caietului de sarcini pentru activitatea curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Târgu Secuiesc    
 
24/2020 privind modificarea și completarea H.C.L nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
25/2020 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 3/2013 privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului pe pășunile municipiului Târgu Secuiesc și stabilirea taxelor de pășunat    
26/2020 privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului    
27/2020 cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2020    
 
28/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vietii populației din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 și a cheltuielilor legate de proiect    
29/2020 cu privire la modificarea H.C.L nr. 9/2019 cu privire la aprobarea înfiinţării unui Centru cultural , aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a acestuia , aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI , a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL și aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici    
30/2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici legate de obiectivul REFUNCŢIONALIZAREA UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
31/2020 privind aprobarea Actului adițional nr.3/2020 pentru modificarea Statutului Fundației Culturale „VIGADÓ”    
32/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
33/2020 privind aprobarea Devizului general actualizat , a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării la investiția „Reabilitare str. Bem József km 58+680-59+980,Târgu Secuiesc”    
34/2020 privind aprobarea Devizului general actualizat , a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțarii la investitia „Modernizarea structurii, inclusiv rețele edilitare str. Gării și Molnár Józsias, municipiul Târgu Secuiesc”    
35/2020 privind aprobarea Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III, municipiul Târgu Secuiesc”    
36/2020 privind darea în administrare în favoarea Muzeului Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe a imobilelor situate în str. Curtea 11 nr. 3, aflat în domeniului privat al municipiului Târgu Secuiesc și a imobilelor situate în str. Curtea 10 nr.1 și 2, aflate în domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc    
37/2020 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al judeţului Covasna, a imobilului “Gradinița de copii ” situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Achim Andrei nr.14    
38/2020 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2020    
39/2020 privind acceptarea unei donaţii    
40/2020 privind modificarea H.C.L nr. 101/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect    
41/2020 privind modificarea H.C.L nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect    
42/2020 privind transmiterea în folosință gratuită, către Agenția Națională pentru Locuințe, a unui teren în suprafață de 3844 mp, aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, pe durata construirii de locuințe pentru tineri destinat închirierii    
43/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
44/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
45/2020 privind modificarea HCL nr. 55/2018 privind aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Amenajare incubator pentru afaceri în municipiul Târgu Secuiesc“ finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B – Incubatoare de afaceri    
46/2020 cu privire la aprobarea aplicării la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2017-2020 a proiectului Dotarea Spitalului Municipal Tg.Secuiesc cu dispozitive și aparatură medicală    
47/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
48/2020 cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11.05.2020    
49/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
50/2020 cu privire la aprobarea modificării H.C.L nr. 58/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiective de investiții mixte și a indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
51/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
52/2020 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2020    
53/2020 privind aprobarea asocierii Municipiului Târgu Secuiesc prin Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc și județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în vederea promovării intereselor comune în prevenirea răspândirii COVID -19 în județul Covasna    
54/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
55/2020 privind accesarea schemei de ajutor de stat, Măsura 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, Schema de ajutor de stat –Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020    
56/2020 privind acordarea unor facilitați de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri    
57/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Locuințe pentru tineri, destinat închirierii, în municipiul Târgu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40A, județul Covasna”    
 
58/2020 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere situat în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Cernatului nr.31, Sc.A, Ap.15    
59/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
60/2020 privind aprobarea bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi pe anul 2019, precum și raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
61/2020 cu privire la modificarea H.C.L 27/2020 privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2020    
62/2020 privind modificarea H.C.L 14/2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, situate pe strada Fortyogó, pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare,    
63/2020 privind modificarea H.C.L nr.71/2019 privind aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc    
64/2020 privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de acces, situat în str.Grădinii, municipiul Târgu Secuiesc    
65/2020 privind atribuirea de denumire patinoarului artificial din municipiul Târgu Secuiesc    
66/2020 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două loturi, situat în str. Fabricii nr.2    
67/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fortyogó nr. 51-57    
68/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZIT SI CLADIRI ADMINISTRATIVE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 93    
69/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. ABATOR nr. 84.    
70/2020 privind adoptarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție    
71/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiului Târgu Secuiesc și a Caietului de sarcini pentru modalitatea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Târgu Secuiesc    
72/2020 privind adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în municipiul Târgu Secuiesc    
73/2020 privind modificarea H.C.L nr. 66/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect    
74/2020 Pentru modificarea HCL nr. 85 / 2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect    
75/2020 pentru modificarea HCL nr. 101 / 2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect    
76/2020 pentru modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect    
77/2020 cu privire la participarea la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public    
 
78/2020 privind modificare H.C.L nr. 65/2017 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc    
79/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
80/2020 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică și nevoi proprii al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
81/2020 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc    
82/2020 privind modificarea și completarea H.C.L nr. 162/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. – Sf. Gheorghe    
83/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
84/2020 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II /2020    
85/2020 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 79/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
86/2020 privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru spațiile cu destinație de locuință proprietatea privată a statului sau proprietatea publică / privată a municipiului Târgu Secuiesc și aflate în administrarea S.C Gosp-Com S.R.L Târgu Secuiesc    
87/2020 privind modificarea și completarea H.C.L nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
88/2020 privind aprobarea reglementării situației juridice și identificării unui teren situat în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera acestuia în cartea funciară, din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc    
89/2020 cu privire la aprobarea proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
90/2020 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea aderării unor comune și pentru aprobarea proiectului actului adițional nr.9 la Statut, respectiv a modelului Actului Constitutiv și al Statutului actualizat    
91/2020 privind modificarea H.C.L nr.65/2020 privind atribuirea de denumire patinoarului artificial din municipiul Târgu Secuiesc    
92/2020 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc ,strada Fabricii nr. 2    
93/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă    
94/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
95/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97/2020 privind retragerea dreptului de folosinţă a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F nr.29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/2020, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2020    
98/2020 cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc    
99/2020 privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Târgu Secuiesc    
100/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. TANCSICS MIHALY nr. 13 și nr.16.    
101/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
102/2020 privind alegerea viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna    
103/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc    
104/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
105/2020 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III /2020    
106/2020 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013    
107/2020 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021    
108/2020 privind acordarea unor facilitați de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri    
109/2020 cu privire la modificarea HCL 61/2020 privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2020    
110/2020 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii    
111/2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea U.A.T municipiului Târgu Secuiesc și a cheltuielilor de protocol    
112/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CASA DE LOCUIT” din municipiul Târgu Secuiesc, str. GRADINII F.N.    
113/2020 privind aprobarea reglementării situației juridice și identificării unui teren situat în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera acestuia în cartea funciară, din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc    
114/2020 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pentru anul şcolar 2020-2021, semestrul I    
115/2020 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
116/2020 privind modificarea H.C.L. nr.108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 86/2016    
117/2020 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 73/2018 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică din municipiul Târgu Secuiesc    
118/2020 privind aprobarea Studiului de fezablitate si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL TARGU SECUIESC SI SATUL APARTINATOR LUNGA” în vederea finanțării prin POIM 8.2.    
119/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
120/2020 privind modificarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Regio Kezdi”    
121/2020 privind numirea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe    
122/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social al Societăţii    
123/2020 privind modificarea H.C.L nr. 58/2019 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
124/2020 privind modificarea H.C.L nr. 80/2020 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
125/2020 privind modificarea H.C.L nr. 95/2019 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
126/2020 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Muzeului Național Secuiesc, asupra imobilelor situate în str. Curtea 11 nr. 3, aflate în domeniului privat al municipiului Târgu Secuiesc și asupra imobilelor situate în str. Curtea 10 nr.1 și 2, aflate în domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc    
127/2020 privind numirea reprezentanţilor în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
128/2020 privind stabilirea programului trimestrial de audienţe ce se vor acorda cetăţenilor municipiului Târgu Secuiesc de către consilierii locali până la încheierea mandatului    
129/2020 Cu privire la modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect    
130/2020 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str. Gării nr. 35    
131/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020