Nr. Hotărâri Document Anexă
1/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
2/2020 privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu Secuiesc nr. 477/30.12.2019 pentru majorarea veniturilor și a cheltuielilor bugetului local pe anul 2019    
3/2020 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.    
 
4/2020 privind aprobarea proiectului Modernizarea și reamenajarea str. Achim Andrei și Benedek Elek, în municipiului Târgu Secuiesc    
 
5/2020 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2020    
6/2020 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2020-2021 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
7/2020 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2020    
8/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Pășunii    
9/2020 privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Târgu Secuiesc    
10/2020 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020    
11/2020 cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2020    
12/2020 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Cantină Socială” Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L nr. 91/2016    
13/2020 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciului social de zi ”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2020    
14/2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, situate pe strada Fortyogó, pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare    
15/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Târgu Secuiesc    
16/2020 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2019    
17/2020 privind utilizarea în anul 2020 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019    
18/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
 
19/2020 privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale S.C GOSP-COM S.R.L.    
 
 
20/2020 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2019 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
21/2020 privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
22/2020 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc    
23/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate cu privire la înființarea “Serviciul Local de Salubrizare Târgu Secuiesc” și a Caietului de sarcini pentru activitatea curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Târgu Secuiesc    
 
24/2020 privind modificarea și completarea H.C.L nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
25/2020 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 3/2013 privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului pe pășunile municipiului Târgu Secuiesc și stabilirea taxelor de pășunat    
26/2020 privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului    
27/2020 cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2020    
 
28/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vietii populației din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 și a cheltuielilor legate de proiect    
29/2020 cu privire la modificarea H.C.L nr. 9/2019 cu privire la aprobarea înfiinţării unui Centru cultural , aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a acestuia , aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI , a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL și aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici    
30/2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici legate de obiectivul REFUNCŢIONALIZAREA UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
31/2020 privind aprobarea Actului adițional nr.3/2020 pentru modificarea Statutului Fundației Culturale „VIGADÓ”    
32/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
33/2020 privind aprobarea Devizului general actualizat , a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării la investiția „Reabilitare str. Bem József km 58+680-59+980,Târgu Secuiesc”    
34/2020 privind aprobarea Devizului general actualizat , a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțarii la investitia „Modernizarea structurii, inclusiv rețele edilitare str. Gării și Molnár Józsias, municipiul Târgu Secuiesc”    
35/2020 privind aprobarea Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III, municipiul Târgu Secuiesc”    
36/2020 privind darea în administrare în favoarea Muzeului Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe a imobilelor situate în str. Curtea 11 nr. 3, aflat în domeniului privat al municipiului Târgu Secuiesc și a imobilelor situate în str. Curtea 10 nr.1 și 2, aflate în domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc    
37/2020 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al judeţului Covasna, a imobilului “Gradinița de copii ” situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Achim Andrei nr.14    
38/2020 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2020    
39/2020 privind acceptarea unei donaţii    
40/2020 privind modificarea H.C.L nr. 101/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect    
41/2020 privind modificarea H.C.L nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect    
42/2020 privind transmiterea în folosință gratuită, către Agenția Națională pentru Locuințe, a unui teren în suprafață de 3844 mp, aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, pe durata construirii de locuințe pentru tineri destinat închirierii    
43/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
44/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
45/2020 privind modificarea HCL nr. 55/2018 privind aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Amenajare incubator pentru afaceri în municipiul Târgu Secuiesc“ finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B – Incubatoare de afaceri    
46/2020 cu privire la aprobarea aplicării la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2017-2020 a proiectului Dotarea Spitalului Municipal Tg.Secuiesc cu dispozitive și aparatură medicală    
47/2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2020    
48/2020 cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11.05.2020