Nr. Hotărâri Document Anexă
1/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. GOSP-COM S.R.L.    
2/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
3/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2022 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2023    
4/2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc și în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc    
5/2023 cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil–teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10    
6/2023 privind aprobarea pregătirii proiectului „ Extinderea sistemului de canalizare menajeră a aglomerării Târgu Secuiesc în aglomerările Ghelința și Ojdula” de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A., în vederea depunerii pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta 1 „Managementul apei” și aprobarea conectării aglomerărilor Ghelința și Ojdula la sistemul de canalizare menajeră (inclusiv la stația de epurare) al municipiului Târgu Secuiesc    
7/2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/2019 cu privire la exprimarea acordului de principiu privind propunerea ofertei de vânzare a Complexului Fortyogo, stabilit conform procesului- verbal nr.1/09.01.2019 a Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc    
8/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2022 privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgu Secuiesc – în calitate de proprietar, Școala Gimnazială Molnár Józsiás – în calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația de Părinți Step by step, în vederea construirii unei săli de educație fizică și sport, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2    
9/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc    
10/2023 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 682 mp, identificat prin C.F. nr. 32259-Tg. Secuiesc, în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară    
11/2023 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 682 mp, identificat prin C.F. nr. 32259-Tg. Secuiesc, în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară    
12/2023 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren curți construcții de 586 mp, identificat prin C.F. nr. 32260-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. top. 70/1 , în vedereaactualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară    
13/2023 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, al imobilelor situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului    
14/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 10, nr. 2    
15/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Benedek Elek, nr. 3    
16/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial nr. 1”, str. Gării, nr.49A municipiul Târgu Secuiesc    
17/2023 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc    
18/2023 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023    
19/2023 cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2023    
20/2023 privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, care să facă parte din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul municipal Târgu Secuiesc    
21/2023 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2023    
22/2023 privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile de la 1 ianuarie 2023    
 
23/2023 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică    
24/2023 privind utilizarea în anul 2023 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022    
25/2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
26/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80 / 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „ Renovarea energetică moderată a clădirii Primăriei municipiului Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
27/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, pentru perioada 23 februarie 2023 – 23 mai 2023    
28/2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2022    
29/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
30/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2022 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2023    
31/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc    
32/2023 privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate publică a Municipiului Târgu Secuiesc, în suprafață de 1000 mp, situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str.Gării FN, înscris în CF nr. 31958 Tg. Secuiesc, nr.cad. 31958    
33/2023 privind darea în folosință gratuită a unor spații către persoane juridice fără scop lucrativ    
 
34/2023 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2023    
35/2023 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc    
36/2023 privind aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe    
37/2023 cu privire la stabilirea denumirii și datei evenimentului Zilele Orașului „Sokadalom”    
38/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2022 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru activități nonprofit de interes general , în baza Legii nr. 350/2005    
39/2023 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2023-2024 al unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Târgu Secuiesc    
40/2023 privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr.9/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc    
41/2023 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2023    
42/2023 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2022 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
43/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2023 privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile începând cu 1 ianuarie 2023    
44/2023 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, COVASNA” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 15 – EDUCAȚIE, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Apelul: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe    
45/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 7184/27.02.2023, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc    
46/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
47/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi acheltuielilor legate de proiect    
48/2023 privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Ca-n povești – Ateliere metodologice de animare, povestire și jocuri populare” depus spre finanțare la Planul Național de Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, depus de Asociația Sic-Art    
49/2023 privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Curs cultural de design-imprimare 3D și creare de realitate virtuală pentru tineri și adulți” depus spre finanțare la Planul Național de Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, depus de Asociația Praetoria