Nr. Hotărâri Document Anexă
1/2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”, şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Târgu Secuiesc    
2/2015 privind modificarea anexei la HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013    
3/2015 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc în anul 2014, din excedentul bugetului general din anii precedenţi    
4/2015 privind utilizarea în anul 2015 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat din încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014    
5/2015 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele    
6/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
7/2015 privind modificarea HCL nr. 4/2015 privind utilizarea în anul 2015 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat din încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014    
8/2015 privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local al excedentului rezultat din execuția bugetelor finanțate din venituri proprii pe anul 2014    
9/2015 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015    
10/2015 cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2015.    
11/2015 privind modificarea HCL nr. 3/2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii din incinta Sălii Polivalente    
12/2015 privind modificarea HCL nr. 5/2011 privind vânzare prin licitaţie publică deschisă unui imobil compus din două parcele de teren fără construcţie proprietatea privată a municipiului situat în str. Curtea 47 nr. 3    
13/2015 privind modificarea şi completarea HCL nr. 91/2014 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2015    
14/2015 privind soluţionarea cererii de cumpărare a unei locuinţei de numita Szabó Erzsébet    
15/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA DOMOKOS PÁL PÉTER” din municipiul Târgu Secuiesc    
16/2015 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015    
17/2015 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere (str. Cernatului nr. 33, ap. 9) ca locuinţă de serviciu    
18/2015 privind actualizarea Devizului general în urma încheierii contractelor de achiziţie publică la investiţia „Modernizarea structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc    
19/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
20/2015 privind modificarea şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013    
21/2015 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru valorificarea materialului lemnos, provenind din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
23/2015 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015    
24/2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV / 2014    
25/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp-Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 2015    
 
26/2015 privind aprobarea închirierii păsunilor aflate în proprietatea privată a pmunicipiului Târgu Secuiesc    
27/2015 privind desemnarea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2015    
28/2015 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2015    
29/2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc    
30/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc    
31/2015 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”    
32/2015 privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului” a terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru municipiuluiTârgu Secuiesc    
33/2015 cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2015.    
34/2015 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2015    
35/2015 privind aprobarea repartizării unei locuinte din fondul locativ de stat, din afara Tabelului nominal cu ordinea de prioritate    
36/2015 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015    
37/2015 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2014 al S.C. New Fashion S.A.    
38/2015 privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 4 mai 2015    
39/2015 privind acceptarea unei donații    
40/2015 privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis, în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás    
41/2015 privind retragerea dreptului de administrare operativă directă asupra imobilului proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc    
42/2015 cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării “Zilelor Sportive KSE”    
43/2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 1.900.000 lei    
44/2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I 2015    
45/2015 cu privire la constituirea Grupului de lucru local pentru problemele romilor    
46/2015 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea sistemului de încălzire a căminului cultural din satul Lunga nr. 385 şi revitalizarea parcului aparţinător    
47/2015 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga str.Tinoasa nr.657    
48/2015 cu privire la aprobarea aplicării la „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
49/2015 cu privire la completarea anexei la Hotărea nr. 34/2015 privind Lista manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc în anul 2015    
50/2015 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru valorificarea materialului lemnos, provenind din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
51/2015 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui teren, situat în parcela Fehérmartok    
52/2015 privind retragerea unor drepturi de folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, aprobate prin HCL nr. 134/2010    
53/2015 privind modificarea HCL nr.72/2013 cu privire la stabilirea taxelor de folosinţă a spaţiilor Casei de cultură „Vigadó”    
54/2015 privind modificarea şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013    
55/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, satul Lunga – Tinoasa    
56/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
57/2015 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015    
58/2015 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru valorificarea materialului lemnos, provenind din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
59/2015 privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc    
60/2015 privind transmiterea dreptului de administrare a unui imobil proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în administrarea SC Gosp Com SRL Tgârgu Secuiesc    
61/2015 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015    
62/2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II /2 015    
63/2015 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2015    
64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc    
65/2015 privind modificarea şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013    
66/2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 1.915.472 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri    
67/2015 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Târgu Secuiesc şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante din Sfântu Gheorghe    
68/2015 Privind modificarea HCL nr 61/2010 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza Sportivă din Municipiul Târgu Secuiesc    
69/2015 „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aoparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna şi Întorsura Buzăului”    
70/2015 9531/11.11.2011 „Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apă uzată în judeţul Covasna” până la data de 31.12. 2016    
71/2015 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA și aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 23/04.11.2009    
72/2015 privind rectificarea bugetului general al m unicipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015    
73/2015 privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 504/27 august 2015 pentru majorarea bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc    
74/2015 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică al U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc şi al Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc în dosarul nr. 521/119/2008    
75/2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc și din administrarea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al statului al unor apartamente situate pe strada Bethlen Gábor, nr. 23, bloc 7, scara B, județul Covasna    
76/2015 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgu Secuiesc    
77/2015 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 4 E8/ 2A0 1 5N pRr.i v7i7n/d2 0a1p5ro barea aplicării la „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalu lui Municipal Tg.Secuiesc    
78/2015 cu privire la aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ de stat şi social din afara Tabelului nominal cu ordinea de prioritate    
79/2015 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
80/2015 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015    
81/2015 cu privire la aderarea, în calitate de oraș partener, la demersul municipiului Sfântu Gheorghe de a candida pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii cu programul i2021 și la declararea intenției de participare în luarea deciziilor, implementarea și contribuția financiară la derularea proiectului în condiții de profesionalism și pe baza unui principiu de parteneriat egal în acest demers    
82/2015 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2015    
83/2015 privind retragerea dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, situate pe strada Petőfi Sándor nr. 9    
84/2015 cu privire la aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 46/2015 privind Reabilitarea sistemului de încălzire a căminului cultural din satul Lunga nr.385 şi revitalizarea parcului aparţinător    
85/2015 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pe anul şcolar 2015-2016    
86/2015 privind modificarea HCL nr. 36/2013 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza Sportivă din Municipiul Târgu Secuiesc    
87/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
88/2015 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015    
89/2015 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a activității de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Târgu Secuiesc și a documentației de atribuire şi aprobarea caietului de sarcini a concesionării    
90/2015 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
91/2015 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015    
92/2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016    
93/2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2015    
94/2015 privind modificarea tarifelor la serviciul public de salubrizare pe aria de activitate al SC GOSP COM SRL    
95/2015 cu privire la acordarea unor facilităţi fiscale    
 
96/2015 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia „Pro Pectus” în vederea reabilitării și exploatării imobilului situat pe str. Ady Endre nr. 3    
97/2015 cu privire la aprobarea prelungirii mandatului acordat Consiliului de administrație al SC New Fashion SA    
98/2015 privind modificarea anexei HCL nr. 66/2010, referitor la finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a proiectelor culturale    
99/2015 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere, ca locuinţă de serviciu    
100/2015 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 48/2015 cu privire aprobarea aplicării la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Mun icipal Târgu Secuiesc    
101/2015 cu privire la modificarea și completarea anexei la HCL nr. 105/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2015-2016 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
102/2015 cu privire la aprobarea instituirii “PREMIULUI DE EXCELENȚĂ” al municipiului Târgu Secuiesc, acordat elevilor care au adus contribuții în viața culturală și artistică a orașului    
103/2015 privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul Târgu Secuiesc REVOCAT PRIN HCL 30/2016    
104/2015 privind modificarea şi completarea HCL 162/2009, Anexa VI, respectiv completarea listei bunurilor din domeniul public aferente Contractului de delegare a gestiunii    
105/2015 privind rectificarea bugetului genera l al m unicipiului Târgu Secuiesc pe anul 2015    
106/2015 privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu Secuiesc nr. 737/27 noiembrie 2015 pentru majorarea bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc    
107/2015 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Tîrgu Secuiesc şi a satului aparţinător Lunga    
108/2015 cu privire la stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul de carburanți    
109/2015 privind acceptarea succesiunii vacante al imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str.Primăverii nr. 11 și înscrierea acestuia în inventarul domeniului privat al municipiului Târgu Secuiesc    
110/2015 privind modificarea HCL nr. 89/2015 privind aprobarea concesionării prin licitatie publica a activitătii de gestionare a cainilor fara stapan al municipiului Târgu Secuiesc a documentatiei de atribuire şi aprobarea caietul de sarcini a concesionării    
111/2015 privind conferirea Titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” post-mortem al municipiului Târgu Secuiesc, dl-lui Dobolyi Aladár    
112/2015 cu privire la constituirea Grupului de lucru local pentru problemele romilor şi aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea minorităţii rome    
113/2015 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2016-2017 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
114/2015 privind aprobarea unor măsuri necesare finalizării proiectului „Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin reabilitarea unei staţii de epurare poluate si abandonate” – cod SMIS 37733    
115/2015 privind aprobarea unor măsuri necesare finalizării proiectului „Reabilitare şi extinderea Grupului şcolar Gabor Aron” – cod SMIS 53073    
116/2015 privind aprobarea unor măsuri necesare finalizării proiectului „Amenajare sit industrial in municipiul Targu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de prelucrare si industrializare a lemnului” – cod SMIS 21181    
116/2015 privind aprobarea unor măsuri necesare finalizării proiectului „Amenajare sit industrial in municipiul Targu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de prelucrare si industrializare a lemnului” – cod SMIS 21181    
117/2015 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de credit în valoare de maximum 10 milioane lei de către Operatorul Regional Gospodăria Comunală SA în vederea asigurării plăţilor aferente lunii decembrie 2015    
118/2015 cu privire la aprobarea utilizării Fondului IID – Constituit potrivit OUG nr. 198/2005, de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA    
119/2015 cu privire la aprobarea Ratificării amendării Contractului de împrumut încheiat cu BERD, de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA