Nr. Hotărâri Document Anexă
1/2021 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM S.R.L Târgu Secuiesc, aprobat prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 38/1995    
2/2021 privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM SRL, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 38/1995    
3/2021 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.    
 
4/2021 privind modificarea și completarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 107/2020 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021    
5/2021 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 25721, în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc    
6/2021 privind atribuirea în folosinţă a unei parcele de teren, aflat în proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogó, pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare,    
7/2021 privind modificarea H.C.L.Târgu Secuiesc nr.108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor    
8/2021 privind aprobarea proiectului „ Îmbunatățirea infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație din municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin Programul Operațional Competitivitate (POC), Axa prioritară 2, Acțiunea 2.3.3. Apel 2 și a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului    
9/2021 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2021-2022 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
10/2021 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pentru anul şcolar 2020-2021, semestrul II    
11/2021 privind nominalizarea de către Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Târgu Secuiesc    
12/2021 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021    
13/2021 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 ianuarie 2021    
14/2021 privind aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol al municipiului Târgu Secuiesc, perioada 2020 -2024, în format electronic    
15/2021 privind aprobarea aderării municipiului Târgu Secuiesc la “Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Convenant of Mayors for Climate & Energy)    
16/2021 cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 101/2017 privind aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții    
17/2021 cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 86/2013 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc    
18/2021 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu Secuiesc, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc şi a creşterii calităţii vieţii    
 
19/2021 cu privire la modificarea actului constitutiv al Fundaţiei Culturale Vigadó, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009    
20/2021 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str. Abatorului nr. 10    
21/2021 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 28473    
22/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
23/2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV /2020    
24/2021 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2021    
25/2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013    
 
 
26/2021 privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 131/2018    
27/2021 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.    
28/2021 privind modificarea și completarea H.C.L.Târgu Secuiesc nr.121/2016 privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în intravilanul şi extravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi satului aparţinător Lunga    
29/2021 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGUSECUIESC S.R.L., aprobat prin H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 45/2017    
30/2021 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2020 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
31/2021 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor imobile cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L nr.15/2019, în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc    
32/2021 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Autorizației administratorului drumului și a Avizului de intervenție în regim de urgență , pentru lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice , realizate pe proprietățile aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Secuiesc și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi    
 
33/2021 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2021    
34/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ ZONĂ DE LOCUINTE – str. Mikes Kelemen” din municipiul Târgu Secuiesc,    
35/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator „LAC DE AGREMENT” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem Jozsef F.N.    
36/2021 cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 25 februarie 2021 – 25 februarie 2022    
37/2021 privind numirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism    
38/2021 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 31237, în domeniul public al acestuia    
39/2021 cu privire la modificarea H.C.L Târgu Secuiesc nr. 21/2021 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 28473    
40/2021 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 29850, în domeniul privat al acestuia    
41/2021 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ    
 
42/2021 privind aprobarea Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III, municipiul Târgu Secuiesc”    
43/2021 privind aprobarea Devizului general actualizat , a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Reabilitare str. Bem Jozsef km 58+680-59+980, municipiul Târgu Secuiesc ”    
44/2021 privind aprobarea proiectului Construire bloc de locuințe pentru tineri, destinat închirierii, executare rețele edilitare, municipiul Târgu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr 40A, județul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect    
45/2021 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior, provenit din fondul forestier, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
46/2021 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului , prin licitaţie publică, pentru nevoi proprii și pentru populație şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
47/2021 privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului    
48/2021 privind modificarea și completarea HCL Târgu Secuiesc nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
49/2021 privind modificarea și completarea H.C.L. Târgu Secueisc nr. 107/2020 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021    
50/2021 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”    
 
 
51/2021 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament situat în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Oituz nr. 8, Bl. 44, Sc. C, Ap.6    
52/2021 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
53/2021 privind aprobarea programului provizoriu de investiții finanțate din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021    
54/2021 privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020    
55/2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021    
56/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C GOSP-COM S.R.L.    
57/2021 privind aprobarea bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi pe anul 2020, precum și raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
58/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
59/2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei    
60/2021 cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa A.G.A al Societăţii NEW FASHION SA din data de 10.05.2021    
61/2021 privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea activității sportive “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2021”, organizat în perioada 4-7 august 2021    
62/2021 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Târgu Secuiesc    
 
63/2021 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Abatorului nr. 10    
64/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ COMERCIALĂ”str. Fabricii nr. 5, municipiul Târgu Secuiesc    
65/2021 cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2021    
66/2021 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere, prin schimb, situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Abatorului nr. 57, Sc. B,et.2. ap.12    
67/2021 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere, prin schimb, din strada Abatorului nr.57 Sc.A .et.1.Ap.7    
68/2021 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2021    
69/2021 privind aprobarea reglementării situației juridice și identificării unui teren situat în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera acestuia în cartea funciară, din proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc    
70/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021    
71/2021 privind aprobarea documentației de atribuire – Caiet de sarcini în vederea atribuirii contractului de servicii de acordare a unei linii de credit pe termen lung în valoare de 10.000.000,00 lei    
72/2021 privind alegerea președintelui de ședință    
73/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021    
74/2021 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2021    
75/2021 privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”    
76/2021 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Asociației Clubul Pensionarilor MAASSLUIS din Târgu Secuiesc, asupra unor spații situate în incinta Casei de Cultură Vigadó, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc    
77/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2015 privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc    
78/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2019 privind aprobarea proiectului CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ – GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect    
79/2021 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2020 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al judeţului Covasna, a imobilului “Gradinița de copii ” situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Achim Andrei nr.14    
80/2021 privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi selecţionarea proiectelor culturale şi sportive, finanţate din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc    
81/2021 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu o cameră, situat în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 12 nr. 3, locuința nr.2    
82/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA ALIMENTATIE PUBLICA, COMERT SI SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem Jozsef nr. 63A    
83/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SIT INDUSTRIAL” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 103    
84/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere si modificare Plan Urbanistic Zonal – ZONA STADIONULUI”    
85/2021 privind adoptarea Programului unitar de acțiuni al activității de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în municipiul Târgu Secuiesc    
86/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021    
87/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Târgu Secuiesc    
88/2021 privind numirea unui administrator provizoriu executiv în Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
89/2021 privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna    
 
90/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/ 2019 privind constituirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Târgu Secuiesc    
91/2021 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia    
92/2021 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021    
93/2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.37/2021 privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism din municipiului Târgu Secuiesc    
94/2021 privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care însoțește cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulteriore    
95/2021 Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str Stadionului nr 32-34-36 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Bazin de înot multifunțional -structură, str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna”    
96/2021 Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “ Bazin de înot multifuncțional-structură , str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judetul Covasna”    
97/2021 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 95/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str Stadionului nr 32-34-36 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Bazin de înot multifunțional -structură, str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna”    
98/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021    
99/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107/2020 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2021    
100/2021 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 45/2017    
101/2021 cu privire la desemnarea reprezentanţilor consiliului local în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau prestări de servicii al municipiului Târgu Secuiesc    
102/2021 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului , prin licitaţie publică , precum și pentru populație şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
103/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2021 privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”    
104/2021 pentru aprobarea aderării Municipiului Târgu Secuiesc la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”    
105/2021 privind atribuirea denumirii unui teren de sport cu gazon artificial din municipiul Târgu Secuiesc, satul Lunga    
106/2021 privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2021, domnului dr. Bíró Gábor    
107/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „AMENAJARE INCUBATOR PENTRU AFACERI” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Stadionului nr. 13A    
108/2021 privind aprobarea procedurii de vânzare a pachetului de acțiuni deținute de către U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New Fashion S.A.    
109/2021 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021    
110/2021 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Fabricii nr. 8 și nr. 10    
111/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021    
112/2021 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2021    
113/2021 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2021 cu privire la modificarea HCL nr. 96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”    
114/2021 81/2021 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu o cameră, situat în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 12 nr. 3, locuința nr.2    
115/2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă    
116/2021 privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA    
 
117/2021 privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit din domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10, județul Covasna    
118/2021 privind însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în Carte Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc, întocmită de Satelit NT S.R.L    
119/2021 privind însușirea documentațiilor cadastrale de prima înscriere în Carte Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc, întocmită de Szekeres Istvan P.F.A    
120/2021 privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea în administrare a unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc”    
 
 
 
121/2021 privind aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” ca subiect juridic de drept fiscal    
122/2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/2021 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2021    
 
123/2021 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
124/2021 privind exprimarea acordului de principiu privind cumpărarea unui teren, în vederea implementării proiectului “ ÎNFIINŢAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REŢELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC ȘI SATUL APARȚIĂTOR LUNGA”    
125/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021    
126/2021 Privind aprobarea Devizului general actualizat și al devizului general pentru lucrările rest de executat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a cofinanțării la investitia „Reabilitare str. Bem Jozsef km 58+680-59+980,Tg Secuiesc”    
 
127/2021 cu privire la aprobarea arondării Creșei municipiului Târgu Secuiesc la unitatea de învăţământ preșcolar Grădiniţa cu Program Prelungit “Manócska” – Târgu Secuiesc    
128/2021 cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc    
 
129/2021 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia    
130/2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, a indicatorilor tehnicoeconomici, precum și aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE „MOLNÁR JÓZSIÁS”, MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC” și a cheltuielilor legate de acesta    
131/2021 privind alegerea președintelui de ședință    
132/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021    
133/2021 privind aprobarea procesului –verbal de negociere privind vânzarea pachetului de acțiuni deținute de către U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New – Fashion S.A.    
134/2021 cu privire la acordarea unui mandat special domnului viceprimar Dr. Szilveszter Szabolcs pentru şedinţa A.G.A al Societăţii NEW – FASHION SA din data de 22 octombrie 2021    
135/2021 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc    
136/2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.15/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Târgu Secuiesc    
137/2021 privind revocarea parțială a H.C.L. nr. 116/2021 privind
asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA
   
138/2021 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabrici nr .10 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire creșă mică”    
139/2021 privind aprobarea preluării temporare în administrarea Municipiului Târgu Secuiesc a zonei de siguranță a tronsonului de drum național DN 11B de la km 1+670 până la km 2 +320, partea dreapta, având lungimea fizică totală reală de 0,650 km și suprafața de 1625 mp, în vederea modernizării    
140/2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”    
141/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru persoanele fizice și juridice care desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc    
142/2021 privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit în Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
143/2021 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc    
 
 
 
144/2021 privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Secuiesc pentru perioada 2021-2030    
145/2021 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta muncă în folosul comunității    
146/2021 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021    
147/2021 Privind aprobarea Devizului general actualizat și al devizului general pentru lucrările rest de executat, ale indicatorilor tehnico-economici actualizați la investiția „Reabilitare str. Bem Jozsef km 58+680-59+980, Tg. Secuiesc”    
148/2021 Privind aprobarea devizului general actualizat și devizului general pentru lucrările rest de executat, ale indicatorilor tehnico-economici la investiția „ Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III, municipiul Tg. Secuiesc”    
149/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în Comisiile de evaluare a probei de interviu, pentru candidații la funcțiile vacante de director sau director adjunct în unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
150/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Bod Péter , municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
151/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții “ Modernizare și reabilitare strada Cimitirului, municipiul Târgu Secuiesc „ , în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
152/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Grădinii , municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
153/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Kanta , municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
154/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Matkó István , municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
155/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Primăverii, Curtea 59, Curtea 60, Curtea 61, Curtea 62, strada Nagy Mózes, municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
156/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Școlii , municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
157/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Reamenajare strada Cernatului- zona blocuri de locuințe , municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
158/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 – până la limita extravilanului (km 2+320) “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
159/2021 privind alegerea președintelui de şedinţă    
160/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021    
161/2021 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2021    
162/2021 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație și modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM S.R.L    
163/2021 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii    
164/2021 cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil, teren cu construcție, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Curtea 11, nr.3, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc    
165/2021 pentru modificarea H.C.L nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect    
166/2021 privind modificarea H.C.L nr.29/2019 privind aprobarea proiectului CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ – GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect    
167/2021 privind modificarea H.C.L nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect    
168/2021 cu privire la modificarea actului constitutiv și a statutului Fundaţiei Culturale “Vigadó”, aprobate prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 193/2009    
169/2021 privind clarificarea situației juridice a unui imobil – teren    
170/2021 privind revocarea și radierea dreptului de administrare înscris în cartea funciară    
171/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 30/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, în sensul revocării poziției nr. 26    
172/2021 privind completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.62/2021    
173/2021 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nemere, nr. 2    
174/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ AGROZOOTEHNICĂ– sat Lunga” din municipiul Târgu Secuiesc    
175/2021 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere situat în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Abator nr.57,Sc.B.Ap.5, ca locuinţă de serviciu    
176/2021 cu privire la participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public    
177/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021    
178/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022    
 
179/2021 privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de gheață și pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare    
 
180/2021 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2021 privind aprobarea modului de funcționare a „Serviciului Public Local Târgu Secuiesc” ca subiect juridic de drept fiscal    
181/2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.76/2013    
182/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare a Pieței agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc    
 
183/2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna    
184/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2021 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabrici nr .10 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire creșă mică”    
185/2021 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022,    
186/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
187/2021 pentru aprobarea şi demararea procedurilor privind declararea Municipiului Târgu Secuiesc ca Stațiune Turistică de interes local    
188/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2021 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2021    
 
189/2021 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2021    
190/2021 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., pentru un mandat de 4 ani