Nr. Hotărâri Document Anexă
1/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
2/2018 privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 609/20.12.2017 pentru majorarea respectiv virări de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2017    
3/2018 privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare al bugetului local (sursa A) pe anul 2017    
4/2018 cu privire la modificarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – SPITAL TG SECUIESC – SECŢIA CHIRURGIE    
5/2018 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Pătru Constantin    
6/2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gáspár Zsolt    
7/2018 privind retragerea unor drepturi de folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, aprobate prin HCL nr.113/2016    
8/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogó, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003    
9/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA JAKABOS ÖDÖN” din municipiul Târgu Secuiesc    
10/2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2018    
11/2018 cu privire la metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
12/2018 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2018-2019 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
13/2018 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018    
14/2018 privind modificarea și completarea HCL NR. 101/2017 privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții    
15/2018 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017    
16/2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2017    
17/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală SA    
18/2018 privind completarea H.C.L. nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
19/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 30/2011, cu privire la aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi abandonate    
20/2018 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc    
21/2018 Cu privire la modificarea HCL nr. 100/2017 privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: “Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc”    
22/2018 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 115/2017 privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilelor care constituie Situl Industrial nr. 1 IFET şi Situl industrial nr.2 Epurare din municipiul Târgu Secuiesc    
23/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOSP-COM S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018    
 
24/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2018    
25/2018 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018    
26/2018 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire imobil în două parcele (str. Stadionului, nr. 32, 34, 36)    
27/2018 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire imobil în două parcele (str. Petöfi Sándor, nr. 54)    
28/2018 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire imobil în trei parcele (str. Ady Endre, nr. 9)    
29/2018 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire trei parcele (str. Nemere, nr. 2)    
30/2018 pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”    
 
 
31/2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristea Mariana    
32/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018    
33/2018 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2018    
34/2018 privind darea în administrare către Grădinița „Manócska” și Liceul Teologic Reformat a unor imobile ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu- Secuiesc    
35/2018 privind darea în administrare către Liceul Tehnologic ” Gábor Áron “a imobilului format din turn de apă și teren aferent    
 
36/2018 privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune de creanță între Municipiul Târgu Secuiesc și S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., având ca obiect contravaloarea creanțelor pecuniare provenite din Contractele de închiriere, înregistrate cu nr. 8804/01.06.2016, nr. 9342/31.10.2016, nr. 9345/31.10.2016, nr. 9594/06.02.2017, nr. 9649/03.03.2017, nr. 9691/20.03.2017, nr. 9344/31.10.2016, nr. 9745/14.04.2017    
37/2018 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 60/2015 privind transmiterea dreptului de administrare a unui imobil proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în administrarea SC Gosp Com SRL Târgu Secuiesc    
38/2018 privind închiriere prin licitaţie publică deschisă a unui spatiu din incinta Patinoarului artificial cu destinatie de alimentatie publica situat în mun. Tg. Secuiesc    
39/2018 privind îndreptarea erorii materiale și modificarea parțială al Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației Planului Urbanistic General al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/2000    
40/2018 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 6 din 15 februarie 2018    
41/2018 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru nevoi proprii și pentru populație al masei lemnose pe picior , provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secueisc şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
42/2018 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare, a unor mijloacelor fixe, aparținând Municipiului Târgu Secuiesc    
43/2018 privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului    
44/2018 cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2018.    
 
45/2018 privind darea în administrare în favoarea Spitalului Municipal Târgu Secuiesc a terenului ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc    
46/2018 privind schimbarea încadrării unor drumuri de interes local în categoria drumurilor comunale    
47/2018 privind însușirea documentației cadastrale privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 27377 Târgu Secuiesc, la categoria de folosință ”teren” de la suprafața de 687 mp la suprafața de 661 mp, iar la ”construcții” de la suprafața de 227 mp, la suprafața de 201 mp, suprafețe rezultate ca urmare a măsurătorilor topografice    
48/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ – GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
49/2018 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ    
50/2018 privind modificarea HCL nr.13/2017 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul nr. 1486/119/2016    
51/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
52/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018    
53/2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2018    
54/2018 privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilului care va constitui Incubatorul de afaceri din municipiul Târgu Secuiesc    
55/2018 privind aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul Amenajare incubator pentru afaceri în municipiul Târgu Secuiesc finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B – Incubatoare de afaceri    
56/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat Constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea Parcului industrial nr.2 “Amylum” din municipiul Târgu Secuiesc    
57/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat Constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea Parcului industrial nr.1 “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc    
58/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiective de investiții mixte și a indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOR PÉTER DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
59/2018 cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 7 mai 2018    
60/2018 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele str. Stadionului    
61/2018 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere din strada Abatorului nr. 57, Sc.B., Ap.6    
62/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
63/2018 privind modificarea HCL nr. 29/2017, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES    
64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect    
65/2018 privind modificarea HCL nr. 26/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA    
66/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect    
67/2018 cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil până la data de 1 iunie 2019    
68/2018 privind modificarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin HCL nr. 21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002    
69/2018 privind completarea și înlocuirea anexei la HCL nr. 65/2018 privind modificarea HCL nr. 26/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA    
70/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 66/2018 privind aprobarea proiectului CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINATOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRADINIȚA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect    
71/2018 privind modificarea și completarea HCL nr.68 /2018 privind modificarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin HCL nr. 21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002    
72/2018 privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc    
73/2018 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică din municipiul Târgu Secuiesc    
74/2018 privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
75/2018 privind aprobarea Procedurilor de intervenție privind activitatea de deszăpezire, prevenire și combatere a poleiului din municipiul Târgu Secuiesc    
76/2018 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
77/2018 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, aprobat prin HCL nr. 8/2018    
78/2018 privind aprobarea cererii domnului KOVÁCS CSABA, beneficiar al Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ultrioare și atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, în suprafața de 434 mp, înscris în CF 29355 Tg Secuiesc    
79/2018 privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren fără construcţii, situat în str. Fortyogó, municipiului Târgu Secuiesc    
80/2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui teren – arabil în intravilan, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr.29962,nr.cadastral 29962, în suprafață de 577 m.p.    
81/2018 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere (str. Abatorului nr. 57 Sc.B. Ap. apt.5) ca locuinţă de serviciu    
82/2018 privind modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 76/2013 cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc    
83/2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Târgu Secuiesc    
84/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 27/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK    
85/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK şi a cheltuielilor legate de proiect    
86/2018 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2018    
87/2018 privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita    
88/2018 cu privirea la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA, Sfântu Gheorghe    
89/2018 privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, rezultatului financiar precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
90/2018 completarea HCL nr.68 /2018 privind modificarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin HCL nr. 21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002    
91/2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 88/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate de obiectivul REFUNCŢIONALIZAREA UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TG.SECUIESC    
92/2018 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 110/2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU CULTURAL    
93/2018 completarea HCL nr.68 /2018 privind modificarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin HCL nr. 21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002    
94/2018 privind modificarea și completarea HCL nr.15/2018 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Tg.Secuiesc rezultat din încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017    
95/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018    
96/2018 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului situat pe strada Ady Endre nr 9, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în domeniul privat al acestuia    
97/2018 privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi Parohia Reformată din Târgu Secuiesc    
98/2018 privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi societatea Inter Domo SRL    
99/2018 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unor mijloace fixe în domeniul privat al acestuia    
100/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 28/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA    
101/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi a cheltuielilor legate de proiect    
102/2018 privind exprimarea acordului de principiu privind inițierea cesiunii acțiunilor deținute de către Municipiul Târgu Secuiesc la S.C. New-Fashion S.A.    
103/2018 privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2018, domnului Szőcs Géza Mihály    
104/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
105/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018    
106/2018 privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 389/10.08.2018 pentru majorarea veniturilor și a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018    
107/2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2018    
108/2018 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
109/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc    
110/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare actualizat a Primăriei municipiului Târgu Secuiesc    
111/2018 privind modificarea HCL nr. 44/2018 cu privire la la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2018    
112/2018 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
113/2018 privind exprimarea acordului de principiu asupra unui schimb de imobile între municipiul Târgu Secuiesc şi domnul Gego Oliver    
114/2018 cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Reabilitare strada Bem Jozsef km 58+680- 59+980,” Târgu Secuiesc,    
115/2018 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Regenerare urbană piața centrală a municipiului Târgu Secuiesc- piața Gábor Áron ”    
116/2018 cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Modernizare piață agroalimentară, municipiul Târgu Secuiesc”    
117/2018 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
118/2018 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în str. Arany János    
119/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fortyogó nr. 78    
120/2018 privind modificarea HCL nr. 60 /2009 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
121/2018 privind sancționarea disciplinară a dlui consilier local Kelemen Andrei    
122/2018 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție şi indicatorilor tehnico-economici a proiectului “Reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Molnár Józsiás din municipiul Târgu Secuiesc”    
123/2018 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNLĂ SA. din data de 3 octombrie 2018 ora 10.00 (dată alternativă 5 octombrie 2018, ora 11.00)    
124/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018    
125/2018 privind modificarea HCL nr. 38/2018 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu din incinta Patinoarului artificial cu destinație de alimentație publică situat în mun. Tg. Secuiesc    
126/2018 privind retragerea dreptului de administrare al INTREPRINDERII IPROFIL MAGURA CODLEI asupra imobilului, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc , situat pe strada Kanta nr. 29A    
127/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pe anul şcolar 2018-2019    
128/2018 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2017 al S.C. New Fashion S.A. și acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA    
129/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018    
130/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018    
131/2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Târgu Secuiesc    
132/2018 privind modificarea HCL nr. 76/2013 cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc    
 
133/2018 cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. Gosp-Com SRL    
134/2018 privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.    
135/2018 privind modificarea Anexei 1 – „Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 30/2015    
136/2018 cu privire la modificarea HCL nr. 74/2018 privind reorganizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Tg Secuiesc    
137/2018 cu privire la modificarea HCL nr. 38/2018,privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui spațiu din incinta Pationoarului artificial cu destinație de alimentație publică situat în mun. Târgu Secuiesc    
138/2018 privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Târgu Secuiesc    
139/2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2020 și a Procedurii de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul municipiului Târgu Secuiesc    
 
140/2018 cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2019    
141/2018 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru protecţia şi promovarea drepturilor copiilor la nivelul municipiului Târgu Secuiesc    
142/2018 cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în mun. Târgu Secuiesc    
 
143/2018 privind aprobarea documentației tehnice și indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “ Intervenție, consolidare și punere în siguranță a zidului de sprijin și a construcțiilor din amonte și aval pe strada Fierarilor, municipiul Târgu Secuiesc”    
144/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018    
145/2018 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2019    
146/2018 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea U.A.T municipiului Târgu Secuiesc și a cheltuielilor de protocol    
147/2018 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației publice deschise și constituirea comisiei de licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor fixe, aparținând Municipiului Târgu Secuiesc    
148/2018 privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV    
149/2018 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
150/2018 cu privire la aprobarea sumelor pentru accesabilizarea fondului forestier aflat în proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
151/2018 privind modificarea HCL nr. 33/2018 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preț privind achizițiile publice pe anul 2018    
152/2018 privind modificarea HCL nr.49/2018 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ    
153/2018 privind revocarea HCL nr. 105/2017 privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al unui imobil, situat în intravilanul satului Lunga    
154/2018 privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc şi în administrarea Școlii Generale Molnár Józsiás    
155/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
156/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018    
157/2018 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2018    
158/2018 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
159/2018 privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu Secuiesc nr. 552/21.12.2018 pentru majorarea veniturilor și a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018