ANUNȚ ANGAJARE – ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

Primăria municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical.

 

Denumirea postului: asistent medical generalist, grad principal

Nivelul postului: de execuție

Numărul posturilor: 1 (unu)

Durata: perioadă nedeterminată

 

Condiții specifice de participare la concurs:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală
 • vechimea în muncă: minimum 5 ani vechime ca asistent medical
 • grad profesional principal

 

Condiții generale de participare la concurs:

a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 

Programul de muncă: o normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Locul muncii: cabinetul medical școlar de la Grădinița cu program prelungit nr. 3.

 

 

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc conform următorului calendar:

1. Proba scrisă în data de 23 august 2023, ora 10:00.

2. Proba de interviu se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, data și ora probei interviu se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

 

Termenul de depunere al dosarelor este 31.07.2023 – 11.08.2023

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

 • cerere de înscriere
 • copie despre actul de identitate
 • diplomă de școală sanitară postliceală
 • certificat grad principal
 • copie despre carnetul de muncă și/sau Revisal
 • cazier juridic
 • adeverință de la medicul de familie
 • curriculum vitae
 • certificat de membru OAMGMAMR

 

Tematica concursului:

A. PEDIATRIE ŞI PUERICULTURĂ

1. Asigurarea nevoilor de nutritie şi metabolism ale copilului

2. Vaccinările în cursul copilariei

3. Urgenţe în pediatrie

 

B. URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE

1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă

2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de urgenţă

3. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital;

4. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă

5. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi

 

C. BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE

1. Scarlatina – etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie

2. Rujeola – etiologie, simptomatologie, profilaxie

3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie

4. Varicela – etiologie, simptomatologie, profilaxie

5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie

6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie

7. Gripa – etiologie, simptomatologie, profilaxie

8. Difteria – etiologie, simptomatologie, profilaxie

9. Tuberculoza – etiologie, simptomatologie, profilaxie

10. Hepatitele

11. SIDA- etiologie, simptomatologie

 

D. TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR

1. Contuzia

2. Entorsele

3. Luxaţiile

4. Fracturile

 

Bibliografie pentru concurs:

1. Marcean; V. Mihăilescu: Puericultura şi pediatrie, Ed. Medicală Bucureşti – Ediţia a II-a 2013

2. Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006

3. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999

4. Daschievici; M. Mihăilescu: Chirurgie – Ed. Medicală, 2007

5. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare

6. Ordinul MS nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016

7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare

8. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009

 

Mai multe informații despre concurs, atribuțiile postului pot fi găsite pe site-ul https://www.kezdi.ro/ro/anunt-public/ sau la Compartimentul resurse umane, tel. 0728103614.