Primăria municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru un post de
FOCHIST
la Serviciul Public Local Târgu Secuiesc.

 

Condițiile generale pentru ocuparea postului:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
– nivelul studiilor – studii medii tehnice
– certificat de calificare în specialitatea postului și autorizaţie fochist I.S.C.I.R. cu viză în
termen
– vechimea nu este necesară
– capacităţi de gestionare a resurselor alocate

 

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. cazierul judiciar;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

Desfășurarea concursului:
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, Piaţa Gábor Áron nr.
24, pe data de 2 decembrie 2020, ora 10:00

 

Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane în termen de 10 de zile
lucrătoare de la data afișării anunţului.

 

Informații suplimentare se pot obţine în biroul nr. 203 al primăriei sau la numărul de telefon
0267 361974, număr interior 132.


 

 

Primăria municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru 2 posturi de electrician la Serviciul Public Local Târgu Secuiesc:

ELECTRICIAN GRAD II B ȘI ELECTRICIAN GRAD I

 

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4. are capacitate deplină de exerciţiu;

5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului de electrician grad II B:

– electrician autorizat ANRE cu grad II B

– vechimea în calificarea de electrician: cel puțin 2 ani

– cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu

– capacități de gestionare a resurselor alocate

– capacități organizatorice, de luare a deciziilor

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului de electrician grad I:

– electrician autorizat ANRE cu grad I

– vechimea în calificarea de electrician: cel puțin un 1 an

– cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu

– capacități de gestionare a resurselor alocate

 

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

4. cazierul judiciar;

5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

6. curriculum vitae;

7. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

Desfășurarea concursului:

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron, nr. 24, pe data de 27 noiembrie 2020, ora 10:00

 

Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

 

Informații suplimentare se pot obține în biroul nr. 203 al primăriei sau la numărul de telefon 0267 361974, număr interior 132.


Primăria municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de conducere

ȘEF SERVICIU LA SERVICIUL PUBLIC LOCAL TÂRGU SECUIESC.

 

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4. are capacitate deplină de exerciţiu;

5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

1. studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, tehnice sau inginerești

2. vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: 7 ani

3. cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu

4. capacități manageriale și de gestionare a resurselor alocate

5. capacități organizatorice, de luare a deciziilor

6. experiență în exercitarea controlului decizional

 

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs: 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5. cazierul judiciar;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae;

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

Desfășurarea concursului:

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron, nr. 24, după cum urmează:

Proba scrisă: 20 noiembrie 2020, ora 10:00

Proba interviu: 24 noiembrie 2020, ora 10:00

 

Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

 

Bibliografie:

1. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 31.10.2003: Titlul I; Titlul II – Cap.I, II

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea I, Partea III din care Titlul I, III, IV, V din care capitolul I, II; capitolul IV – art. 154, 155, 156, Partea VI din care Titlul III, din care capitolul I, III, IV

3. Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată

4. G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare

5. HCL 96/2020 cu anexele aferente

 

Informații suplimentare se pot obține în biroul nr. 203 al primăriei sau la numărul de telefon 0267 361974, număr interior 132.