Atribuții principale:

* coordonează activitatea următoarelor structuri ale aparatului propriu de specialitate al Primarului municipiului Târgu Secuiesc:

– Serviciul Administrație Publică Locală;

– Serviciul Public Comunitar/Compartimentul de Evidență a Persoanelor Târgu Secuiesc;

– Oficiul Juridic-Contencios;

* participă în mod obligatoriu la ședințele Consiliului Local;

* avizează, pentru legalitate, proiectele de hotărâri ale Consiliului Local și dispozițiile Primarului;

* contrasemnează, în condițiile legii, hotărârile Consiliului Local;

* asigură respectarea procedurii de convocare a Consiliului Local;

* pregătește lucrările supuse dezbaterii;

* asigură comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate a actelor emise de Consiliul Local sau de Primar, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a acestora;

* asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ;

* îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege precum și însărcinări încredințate de Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc sau de Primarul municipiului.

 

 

 

Tóth Csilla-Enikő, secretar general

Telefon: +40 267 361 974, int. 117

E-mail: csilla.toth@kezdi.ro

CV