Legislație Document
Ordonanta urgenta 57/2019 privind Codul administrativ  
HOTĂRÂRE Nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern  
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice  
Legea nr. 170/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al
apărării împotriva incendiilor
 
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor  
Legea nr. 46 Codul Silvic din 19/03/2008  
LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 Republicată  
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii  
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000  
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil  
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici  
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001  
LEGE Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale  
Lege nr. 350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
LEGE Nr. 554 din 2 decembrie 2004 Legea contenciosului administrativ  
LEGEA Nr. 672/2002 privind auditul public intern  
Legea nr. 16/1996 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale  
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  
ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 republicata si actualizata privind controlul intern si controlul financiar preventiv  
Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii  
ORDIN Nr. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern  
Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice