Nr. Hotărâri Document Anexă
1/2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
2/2024 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2024-2025 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
3/2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, pentru perioada 30 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024    
4/2024 privind preluarea parțială, ca venit, la bugetul local a excedentelor rezultate la încheierea exercițiului bugetar al anului 2023, din execuția bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local    
5/2024 privind utilizarea în anul 2024 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023    
6/2024 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2024    
7/2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 235/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2024    
8/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală al S.C. GOSP-COM S.R.L.    
9/2024 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târgu Secuiesc și în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc    
 
10/2024 privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str.Martin Luther nr.22    
11/2024 privind darea în administrare a sălii de educație fizică și sport, situat în str. Nemere nr. 2, proprietate publică a Municipiului Târgu Secuiesc, către Școala Gimnazială Molnár Józsiás    
 
12/2024 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr.242/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc, valabile începând cu 1 ianuarie 2024    
13/2024 cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil, proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc, situat în Municipiul Târgu Secuiesc, sat Lunga    
 
 
14/2024 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2024    
15/2024 privind aprobarea înființării unei autogări în Municipiul Târgu Secuiesc, str Fabricii nr.3    
16/2024 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Földi István    
17/2024 privind modificare Hotărârii Consiliului Local nr. 255/2023 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc    
18/2024 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune pentru anul 2024    
19/2024 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Cantină Socială” Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2016    
20/2024 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în Municipiul Târgu Secuiesc în anul 2024    
21/2024 cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuințele sociale de pe str. Abatorului scara A și B, prin indexare cu rata inflației    
22/2024 privind aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuințele sociale și de serviciu de pe str. Cernatului nr. 31 și 33, prin indexare cu rata inflației    
23/2024 privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc    
24/2024 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2024 privind utilizarea în anul 2024 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023    
25/2024 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2024    
26/2024 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2023    
27/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
28/2024 cu privire la aprobarea valorificării masei lemnose pe picior , provenit din fondul forestier, proprietatea publică al Municipiului Târgu Secuiesc și stabilirea prețurilor de pornire la licitație    
29/2024 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare aferent proiectului ”Climate Risk and Vulnerability Assessment Framework and Toolbox – Climaax” – „Cadrul și setul de instrumente pentru evaluarea riscurilor climatice și a vulnerabilității – Climaax”, proiectul finanțat de Orizont Europa    
30/2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2023 cu privire la aprobarea înscrierii Municipiului Târgu Secuiesc în Asociația ”Orașe Energie în România” (OER)    
31/2024 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Infrastructură pentru transport verde – piste pentru biciclete, parteneriatul Municipiul Târgu Secuiesc – Comuna Cătălina, județul Covasna”, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C10 – Fondul local    
32/2024 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Renovarea energetică moderată a clădirii Primăriei municipiului Târgu Secuiesc” aprobat pentru finantare prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
33/2024 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al imobilului situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre nr.9, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc    
34/2024 privind darea în administrare al imobilului situat în str. Ady Endre nr. 9, către Liceul Teologic Reformat dr. Csiha Kálmán    
 
35/2024 privind atribuirea în folosinţă a unei parcele de teren, aflat în proprietatea Municipiului Târgu Secuiesc, pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare    
36/2024 cu privire la repartizarea unui apartament cu două camere, situat pe str. Cernatului nr. 31    
37/2024 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor A.N.L. destinate închirierii, situate în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Bethlen Gábor nr. 23, bl. 7, sc. B, ap. 21, 23, 24 și 26, precum și stabilirea chiriilor    
38/2024 privind aprobarea actualizării cu rata inflației pentru anul anterior, a cuantumului chiriilor anuale, pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii – blocurile ANL din Municipiul Târgu Secuiesc -, aplicabile din 01.03.2024    
39/2024 cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2024    
40/2024 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2023    
41/2024 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele , situate în Municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás    
42/2024 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc al unor imobile, situate în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Orbán Balázs, nr. 15, în domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc    
43/2024 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str. Orbán Balázs nr.15    
44/2024 privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a unui teren în suprafață de 8475 mp, situat pe strada Orbán Balázs nr.15 , aflat în proprietatea privată al Municipiului Târgu Secuiesc, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri, destinat închirierii    
45/2024 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc la ,, Programul judeţean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural”, în perioada 2021-2024, și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga – Săsăuși nr. 493”    
 
46/2024 privind actualizarea cuantumului chiriilor anuale, pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii – blocurile ANL din Municipiul Târgu Secuiesc, conform O.G nr. 24/2024    
47/2024 privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții “ Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii ”    
 
48/2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
49/2024 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2024    
50/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc    
51/2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târgu Secuiesc, aprobarea organigramei și a statului de funcţii, valabile începând cu 1 ianuarie 2024    
52/2024 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii Municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „ Benji ” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din Municipiul Târgu Secuiesc    
53/2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2023 privind înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru, ca urmare a reorganizării Compartimentului Casa de Cultură „Vigadó” din cadrul aparatului de specialitate al primarului în instituție de spectacole și concerte    
54/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna    
55/2024 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2023 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
56/2024 pentru aprobarea aderării Municipiului Târgu Secuiesc la Asociația „Angustia” Egyesület    
57/2024 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al străzilor Orbán Balázs, Tudor Vladimirescu și Vilelor din Municipiul Târgu Secuiesc    
58/2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2024 privind aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în Municipiul Târgu Secuiesc în anul 2024    
59/2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2022 privind aprobarea devizului general, a cererii de finanțare și participarea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga “    
60/2024 privind modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 112/2012 privind darea în administrare, către Liceul Tehnologic ”Apor Péter”, Liceul Pedagogic ”Bod Péter”, Școala Gimnazială ”Turóczi Mózes”, Școala Gimnazială ”Molnár Jozsiás”, Grădinița cu Program Prelungit ”Csipkerózsika”, Grădinița cu Program Prelungit ”Manócska” a unor imobile ce aparțin domeniului public al Municipiului Târgu Secuiesc    
 
61/2024 privind darea în administrare, către Grădinița cu Program Prelungit “Manócska” , al imobilului situat în Municipiul Târgu Secuiesc , strada Fabricii nr.10, proprietatea publică al Municipiului Târgu Secuiesc