Szám Határozat Dokumentum Melléklet
1/2022 privind aprobarea Programului provizoriu de investiții al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
2/2022 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2022, pentru clădirea situată în municipiul Târgu Secuiesc, str. Școlii nr. 3, județul Covasna, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită    
3/2022 pentru clădirea situată în municipiul Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron nr. 20, județul Covasna, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită    
4/2021 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022    
5/2022 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.    
6/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 – până la limita extravilanului (km 2+320) “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
7/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Primăverii, Curtea 59, Curtea 60, Curtea 61, Curtea 62, strada Nagy Mózes, municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
8/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Școlii, municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
9/2022 privind utilizarea în anul 2022 a excedentului anului precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021    
10/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii pe lângă Liceul Tehnologic „Gábor Áron” – Târgu Secuiesc    
11/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Liceul Pedagogic „Bod Péter” – Grădinița cu program prelungit „Vackor „ – Târgu Secuiesc    
12/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Liceul Tehnologic „Apor Péter” – Târgu Secuiesc    
13/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Grădinița cu program prelungit „Manócska” – Târgu Secuiesc    
14/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Grădinița cu program prelungit „Manócska” – Târgu Secuiesc    
15/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” – Târgu Secuiesc    
16/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Școala Gimnazială „Turóczi Mózes” – Târgu Secuiesc    
17/2022 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
18/2022 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. GOSP-COM S.R.L , aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.38/1995    
19/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C GOSP-COM S.R.L.    
20/2022 privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
21/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2021 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2022    
22/2022 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc    
23/2022 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2022    
24/2022 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului , prin licitaţie publică , precum și pentru populație şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
25/2022 privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgu Secuiesc – în calitate de proprietar, Școala Gimnazială Molnár Józsiás – în calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația de Părinți Step by step, în vederea construirii unei săli de educație fizică și sport, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2    
26/2022 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2021 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
27/2022 privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2021-2025    
28/2022 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc    
29/2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc    
30/2022 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, al unor imobile aflate în administrarea Liceului Pedagogic Bod Péter    
31/2022 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciului social de zi ”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2022    
32/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Târgu Secuiesc    
33/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru de educație permanentă”, str. Libertății nr. 17, municipiul Târgu Secuiesc    
34/2022 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc    
35/2022 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2022-2023 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
36/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliuluil Local nr.1/2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia    
37/2022 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2022    
 
38/2022 privind desemnarea reprezentantanților Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru candidații la funcția vacantă de director adjunct la Liceul Tehnologic “Gábor Áron” – Târgu Secuiesc    
39/2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2021    
40/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
41/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect    
42/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.51/2019 privind aprobarea proiectului „EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC” şi a cheltuielilor legate de proiect    
43/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/2017 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – SPITAL TG. SECUIESC, SECȚIA CHIRURGIE şi a cheltuielilor legate de proiect    
44/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect    
45/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.19/2019 privind aprobarea proiectului „CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ – GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC „ și a cheltuielilor legate de proiect    
46/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici legate de obiectivul REFUNCŢIONALIZAREA UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
47/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului ‘’CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK’’ şi a cheltuielilor legate de proiect    
48/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
49/2022 privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”    
50/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022    
 
51/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. – Sf. Gheorghe    
52/2022 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011 privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare și dezlipire    
53/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/2017 privind aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții    
54/2022 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru activități nonprofit de interes general , în baza Legii nr. 350/2005    
55/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare    
56/2022 privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc, în baza Legii nr. 350/2005 și în baza Legii nr. 69/2000    
57/2022 privind aprobarea componenței nominale a comisie de contestație a proiectelor finanțate din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc în baza Legii nr. 350/2005 și în baza Legii nr. 69/2000    
58/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
59/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
60/2022 privind aprobarea bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2021, precum și al raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
61/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
62/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022    
 
63/2022 privind aprobarea STATUTULUI Municipiului Târgu Secuiesc    
64/2022 cu privire la stabilirea taxei pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării“ Zilelor sportive KSE 2022”    
65/2022 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2022    
66/2022 privind schimbarea denumirii “ Liceului Teologic Reformat” din Târgu Secuiesc , în “Liceul Teologic Reformat dr. Csiha Kálmán”    
67/2022 cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 aprilie 2022 – 31 decembrie 2022    
68/2022 cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 aprilie 2022 – 31 decembrie 2022    
69/2022 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 martie 2022    
70/2022 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în extravilanul municipiului Târgu Secuiesc    
71/2022 privind aprobarea devizului general, a cererii de finațare și participarea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga “    
72/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
73/2022 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
74/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
75/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă agroindustrială și depozitare ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 56    
76/2022 privind alegerea președintelui de şedinţă    
77/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
78/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2022 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
79/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii de locuințe sociale din Municipiul Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.    
80/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii Primăriei municipiului Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
81/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „„Renovarea energetică moderată a Liceului Teoretic Nagy Mózes din municipiul Târgu Secuiesc, corpurile C1 și C2” pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
82/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022    
83/2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2022    
84/2022 privind aprobarea implementării proiectului ,, Europe For Citizens Networks of Towns – Europa pentru Cetățeni “ , finanțat de Comisia Europeană    
85/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Asigurarea infrastructurii ITS Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)    
86/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan    
 
87/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană    
88/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Construire locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ    
89/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
90/2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru asigurarea funcționării activității propriu-zise a societății comerciale GOSP-COM S.R.L.    
 
91/2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru efectuarea lucrărilor de reparații capitale – reabilitare termică atelier reparații auto în favoarea S.C. GOSP-COM S.R.L.