Szám Határozat Dokumentum Melléklet
1/2022 privind aprobarea Programului provizoriu de investiții al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
2/2022 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2022, pentru clădirea situată în municipiul Târgu Secuiesc, str. Școlii nr. 3, județul Covasna, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită    
3/2022 pentru clădirea situată în municipiul Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron nr. 20, județul Covasna, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită    
4/2021 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022    
5/2022 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.    
6/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 – până la limita extravilanului (km 2+320) “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
7/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Primăverii, Curtea 59, Curtea 60, Curtea 61, Curtea 62, strada Nagy Mózes, municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
8/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2021 privind aprobarea cererii de finanțare, ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ, pentru obiectul de investiții ‚, Modernizare și reabilitare strada Școlii, municipiul Târgu Secuiesc “, în vederea participării în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”    
9/2022 privind utilizarea în anul 2022 a excedentului anului precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021    
10/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii pe lângă Liceul Tehnologic „Gábor Áron” – Târgu Secuiesc    
11/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Liceul Pedagogic „Bod Péter” – Grădinița cu program prelungit „Vackor „ – Târgu Secuiesc    
12/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Liceul Tehnologic „Apor Péter” – Târgu Secuiesc    
13/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Grădinița cu program prelungit „Manócska” – Târgu Secuiesc    
14/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Grădinița cu program prelungit „Manócska” – Târgu Secuiesc    
15/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” – Târgu Secuiesc    
16/2022 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii de pe lângă Școala Gimnazială „Turóczi Mózes” – Târgu Secuiesc    
17/2022 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
18/2022 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. GOSP-COM S.R.L , aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr.38/1995    
19/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C GOSP-COM S.R.L.    
20/2022 privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
21/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2021 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2022    
22/2022 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc    
23/2022 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2022    
24/2022 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului , prin licitaţie publică , precum și pentru populație şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
25/2022 privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgu Secuiesc – în calitate de proprietar, Școala Gimnazială Molnár Józsiás – în calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația de Părinți Step by step, în vederea construirii unei săli de educație fizică și sport, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2    
26/2022 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2021 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
27/2022 privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2021-2025    
28/2022 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc    
29/2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc    
30/2022 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, al unor imobile aflate în administrarea Liceului Pedagogic Bod Péter    
31/2022 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciului social de zi ”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2022    
32/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Târgu Secuiesc    
33/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru de educație permanentă”, str. Libertății nr. 17, municipiul Târgu Secuiesc    
34/2022 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc    
35/2022 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2022-2023 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
36/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliuluil Local nr.1/2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia    
37/2022 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2022    
 
38/2022 privind desemnarea reprezentantanților Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru candidații la funcția vacantă de director adjunct la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” – Târgu Secuiesc    
39/2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2021    
40/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
41/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TURÓCZI MÓZES şi a cheltuielilor legate de proiect    
42/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.51/2019 privind aprobarea proiectului „EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC” şi a cheltuielilor legate de proiect    
43/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/2017 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – SPITAL TG. SECUIESC, SECȚIA CHIRURGIE şi a cheltuielilor legate de proiect    
44/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA CSIPKERÓZSIKA şi a cheltuielilor legate de proiect    
45/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.19/2019 privind aprobarea proiectului „CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ – GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC „ și a cheltuielilor legate de proiect    
46/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici legate de obiectivul REFUNCŢIONALIZAREA UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
47/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2018 privind aprobarea proiectului ‘’CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – GRĂDINIŢA DIN STR. BENEDEK ELEK’’ şi a cheltuielilor legate de proiect    
48/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
49/2022 privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”    
50/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022    
 
51/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. – Sf. Gheorghe    
52/2022 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2011 privind însușirea documentației tehnice cadastrale de identificare și dezlipire    
53/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/2017 privind aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții    
54/2022 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru activități nonprofit de interes general , în baza Legii nr. 350/2005    
55/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare    
56/2022 privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc, în baza Legii nr. 350/2005 și în baza Legii nr. 69/2000    
57/2022 privind aprobarea componenței nominale a comisie de contestație a proiectelor finanțate din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc în baza Legii nr. 350/2005 și în baza Legii nr. 69/2000    
58/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
59/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
60/2022 privind aprobarea bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2021, precum și al raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
61/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
62/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022    
 
63/2022 privind aprobarea STATUTULUI Municipiului Târgu Secuiesc    
64/2022 cu privire la stabilirea taxei pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării“ Zilelor sportive KSE 2022”    
65/2022 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2022    
66/2022 privind schimbarea denumirii “ Liceului Teologic Reformat” din Târgu Secuiesc , în “Liceul Teologic Reformat dr. Csiha Kálmán”    
67/2022 cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 aprilie 2022 – 31 decembrie 2022    
68/2022 cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 aprilie 2022 – 31 decembrie 2022    
69/2022 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 martie 2022    
70/2022 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în extravilanul municipiului Târgu Secuiesc    
71/2022 privind aprobarea devizului general, a cererii de finațare și participarea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga “    
72/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
73/2022 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
74/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
75/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă agroindustrială și depozitare ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 56    
76/2022 privind alegerea președintelui de şedinţă    
77/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
78/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2022 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
79/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii de locuințe sociale din Municipiul Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.    
80/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii Primăriei municipiului Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
81/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „„Renovarea energetică moderată a Liceului Teoretic Nagy Mózes din municipiul Târgu Secuiesc, corpurile C1 și C2” pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
82/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2022 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022    
83/2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2022    
84/2022 privind aprobarea implementării proiectului ,, Europe For Citizens Networks of Towns – Europa pentru Cetățeni “ , finanțat de Comisia Europeană    
85/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Asigurarea infrastructurii ITS Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)    
86/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan    
 
87/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană    
88/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Construire locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ    
89/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
90/2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru asigurarea funcționării activității propriu-zise a societății comerciale GOSP-COM S.R.L.    
 
91/2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru efectuarea lucrărilor de reparații capitale – reabilitare termică atelier reparații auto în favoarea S.C. GOSP-COM S.R.L.    
92/2022 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.76/2013    
93/2022 cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuințele sociale de pe str. Abatorului scara A și B, prin indexare cu rata inflației    
94/2022 cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuințele sociale și de serviciu de pe str. Cernatului nr. 31 și nr. 33, prin indexare cu rata inflației    
95/2022 privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea activității sportive “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2022”, organizat în perioada 10-13 august 2022    
96/2022 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada 26–28 august la „Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2022    
97/2022 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului , prin licitaţie publică, pentru nevoi proprii și stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
98/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, al imobilelor situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului    
99/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amplasare gater”, str. Gării nr. 91, municipiul Târgu Secuiesc    
100/2022 privind aprobarea proiectului „Infrastructură pentru transportul verde – piste pentru biciclete, parteneriatul Municipiul Târgu Secuiesc – Comuna Cătălina, județul Covasna” și participarea la Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local    
 
101/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
102/2022 privind aprobarea Devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III, municipiul Târgu Secuiesc”    
103/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
104/2022 privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2022    
105/2022 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire    
106/2022 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire    
107/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Libertății nr. 2, 3, 4 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire    
108/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire    
109/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativă directă al Consiliului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 1 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire    
110/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativă directă Comitetului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz nr.2 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire    
111/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativă directă a Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Oituz 3 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire    
112/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativa al Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Tg. Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Stadionului 1 și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire    
113/2022 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire al imobilului situat pe str.Stadionului nr.2    
114/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea operativa directă al Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, al imobilului situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Szabó Jenő și însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire    
115/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții    
116/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții    
117/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții    
118/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții    
119/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții    
120/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții    
121/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții    
122/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții    
123/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții    
124/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2021 pentru aprobarea şi demararea procedurilor privind declararea Municipiului Târgu Secuiesc ca Stațiune Turistică de interes local    
125/2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Hegedűs Ferenc și vacantarea unui loc de consilier din cadrul Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc    
126/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
127/2022 cu privire la participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public    
128/2022 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea/respingerea scoaterii investițiilor care au fost acceptate pentru finanțare în programul Anghel Saligny    
129/2022 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Local nr.123/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții Amenajare pistă de bicicliști pe sectorul DN11B situat pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc, de la km 1+242 – până la limita extravilanului (km 2+320)    
130/2022 pentru aprobarea alocării unei sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor sportive, sezon competițional 2022 -2023, bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare    
131/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
132/2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2022    
133/2022 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022    
134/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
135/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ Construire locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ    
136/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în municipiul Târgu Secuiesc”    
137/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.103/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc    
138/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
139/2022 privind aprobarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pe semestrul I al anului 2022    
140/2022 privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 190 mp, identificat prin C.F. vechi nr. 700-Tg. Secuiesc, nr. top. 1375 , în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară    
141/2022 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului , prin licitaţie publică , precum și pentru populație şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
142/2022 cu privire la modificarea și completarea H.C.L nr. 116/2021 privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna    
143/2022 cu privire la aprobarea cofinanțării programului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc pentru anul școlar 2022-2023 precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de partneriat nr. 15078/30.09.2021, încheiat între Municipiul Târgu Secuiesc, Fundația Creștină „Diakónia” și Școala Gimnazială „Molnár Józsiás”    
 
144/2022 privind însușirea și aprobarea Documentației de apartamentare în 4 unități individuale a imobilului înscris în C.F. nr. 26703 a localității Târgu Secuiesc, nr. cadastral 26703-C1, str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/A    
145/2022 privind însușirea și aprobarea Documentației de apartamentare în 6 unități individuale a imobilului înscris în C.F. nr. 26702 a localității Târgu Secuiesc, nr. cadastral 26702-C1, str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/B    
146/2022 pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către persoanele care au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre nr.1, bl. 1/A, pe terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc    
147/2022 pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către persoanele care au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre nr.1, bl. 1/B, pe terenul proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc    
148/2022 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str.Gării FN    
149/2022 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc    
150/2022 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc    
151/2022 privind însușirea documentației cadastrale pentru identificarea imobilelor aflate în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, întocmit de TOPO-DALPI S.R.L și înscrierea acestora în evidențele de carte funciară și publicitate imobiliară    
152/2022 privind însușirea documentației cadastrale pentru identificarea unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc și înscrierea acestora în evidențele de carte funciară și publicitate imobiliară    
153/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Case de tip unifamilial pentru asistență socială și protecția copilului ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 10    
154/2022 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
155/2022 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2022    
156/2022 de aprobare a propunerii privind Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în Municipiul Târgu Secuiesc    
 
157/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2019 privind aprobarea proiectului CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ – GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect    
158/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80 / 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii Primăriei municipiului Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
159/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabricii nr. 4/A, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
160/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii de locuințe sociale din Municipiul Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.2 — Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială    
161/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
162/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2021 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2022    
163/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru persoanele fizice și juridice care desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc    
164/2022 privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
165/2022 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pentru anul şcolar 2022-2023    
166/2022 privind aprobarea Actului adițional nr. 5/2022 pentru modificarea Statutului Fundației Culturale ”Vigadó”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2009    
167/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2021 privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Secuiesc pentru perioada 2021-2030    
168/2022 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2020 privind proiectul „Îmbunătățirea calității vietii populației din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 și a cheltuielilor legate de proiect    
169/2022 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2019 privind aprobarea proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect    
170/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare actualizat al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc    
171/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2021 privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea în administrare a unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc”    
172/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2022 cu privire la aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile pe anul 2022    
 
173/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extinderea construcției și schimbarea destinației mansardei din cabinete medicale în locuință” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Szacsvai Janos nr. 9    
174/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe individuale”, sat Lunga, nr.543, municipiul Târgu Secuiesc    
175/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe individuale”, str. Turiei FN, municipiul Târgu Secuiesc    
176/2022 cu privire la modificarea Hotarârii Consiliului Local n. 92/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare” si a altor titluri si distinefil personalitàtilor cu merite deosebite    
177/2022 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2022    
178/2022 privind aprobarea preluării temporare în administrarea Municipiului Târgu Secuiesc a zonei de siguranță a tronsonului de drum național DN 11 de la km 60+065 până la km 67+420 dreapta și km 63+040 până la km 67+420 stânga, în vederea construirii pistelor de biciclete    
179/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
180/2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2022    
181/2022 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică    
182/2022 privind aprobarea transmiterii fără plată a materialului lemnos, proprietatea privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, în favoarea „ Serviciului Public Local Târgu Secuiesc ”    
183/2022 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației publice deschise și constituirea comisiei de licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor fixe, aparținând Municipiului Târgu Secuiesc    
184/2022 privind aprobarea “ Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târgu Secuiesc pentru perioada 2021-2030”    
185/2022 privind revocarea H.C.L nr. 142/2022 cu privire la modificarea și completarea H.C.L nr. 116/2021 privind asocierea U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc cu alte unități administrativteritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna    
186/2022 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2022 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
187/2022 privind Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în Municipiul Târgu Secuiesc    
188/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor    
189/2022 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, a străzii Grădinii, situat în municipiul Târgu Secuiesc    
190/2022 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament situat în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Bethlen Gábor nr.23, bl.7, Sc.B.ap.10    
191/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “ Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență , Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale    
192/2022 cu privire la încheierea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT municipiul Târgu Secuiesc, privind implementarea proiectului ,, HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963    
193/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2022 privind aprobarea devizului general, a cererii de finațare și participarea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga “    
194/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
195/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
196/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGUSECUIESC S.R.L.    
197/2022 pentru aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț    
198/2022 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2013    
199/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2022 cu privire la alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor sportive, sezon competițional 2022 -2023, bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare    
200/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2022 privind aprobarea devizului general, a cererii de finațare și participarea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga “    
201/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna    
202/2022 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în trei loturi, situat în câmpia Bota    
203/2022 privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din Grădinița cu Progam Normal Nr.2, structură arondată Liceului Teologic Reformat “ dr.Csiha Kálmán “, în Grădinița cu Progam Normal “Bóbita “    
204/2022 privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din Grădinița cu Progam Prelungit Nr.3, structură arondată Grădiniței cu Program Prelungit “ Manócska “, în Grădinița cu Progam Prelungit “Bambi “    
205/2022 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere, prin schimb, din strada Abatorului nr.57,Sc.B., ap.4    
206/2022 Cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere, prin schimb, din strada Abatorului nr. 57, Sc.B., ap.2    
207/2022 privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu național unităţii de învăţământ preuniversitar Liceul Teoretic “ Nagy Mózes “ Târgu Secuiesc    
208/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2022    
209/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc    
210/2022 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str.Nemere nr. 2    
211/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2023