STATUTUL MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC

Descarcă document: aici

 

REZUMAT

 

CAPITOLUL I

Prezentarea generală a Municipiului Târgu Secuiesc, Judențul Covasna

                                                                                                        

Municipiul Târgu Secuiesc are capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu. Sediul municipiului Târgu Secuiesc se află în municipiul Târgu Secuiesc pe strada Piața Gábor Áron, nr. 24 și a fost înființat în anul 2000, când orașul Târgu Secuiesc a fost declarat municipiu.

 

Municipiul Târgu Secuiesc se află situat între: comuna Sânzieni (la nord), comuna Cătălina (la sud), comuna Ojdula (la est), comuna Turia (la vest).

 

Municipiul Târgu Secuiesc este compus dintr-o localitatea urbană, Târgu Secuiesc și una rurală satul Lunga. Orașul Târgu Secuiesc este aplasat în partea vestică a teritoriului administrativ iar satul Lunga ocupă partea nord-estică a teritoriului administrativ al municipiului.

 

Populația Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna este de 19.648 locuitori, astfel fiind aldoile cel mai populat oraș al județului.

 

CAPITOLUL II

Autoritățile administrative publice locale

 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna reprezintă autoritate deliberativă și este format din 17 membri: primarul Municipiului Târgu Secuiesc, ca autoritate executivă, viceprimarul Szilvester Szabolcs.

 

Apartenența politică a consilierilor locali este: 13 consilieri sunt din partea Uniunii Deocratice Maghiare din România (UDMR), 4 consilieri locali sunt din partea Alianței Maghiare din Transilvania (AMT).

 

CAPITOLUL III

Căi de comunicare

 

Raza teritorială a municipiului Târgu Secuiesc din județul Covasna, este tranzitată de una sau mai multe rețele de transport: rețeaua rutieră și rețeaua de căi ferate. Acestă rază cuprinde: linii de cale ferată convenționale, linii de cale ferată de interes local, pe trasee noi sau poduri noi, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teriroriale

 

Pe raza teritorială a municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna își defășoară activitatea un număr total de 23 (douăzeci și trei) unități de învățământ de stat și particular preuniversitar.

 

Pe raza teritorială a municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna își desfășoară activitatea 7 (șapte) instituții de cultură. Municipiul Târgu Secuiesc este unul cu tradiții culturale-economice bogate. Centrul cultural inculde Casa de Cultură Vigadó, care este gazda unor spectacole artisitice, culturale, concerte, expoziții periodice și a unor activități tradiționale care au rolul de a păstra identitatea culturală.

 

Acestă rețea a insituțiilor culturale este compusă din: Casa de Cultură Vigadó, care se află în subordinea Primăriei Târgu Secuiesc și la rândul ei are în subordine înca 4 case de cultură care se află în satele vecine, Muzeul Brezlelor Incze László, ccompartimenul Muzelului Național Secuiesc și biblioteca municipală Báró Wesselényi Miklós, care se află în subordinea Primăriei municipiului Târgu Secuiesc.

 

Pe raza teritorială a municipiului Târgu Secuiesc se organizează 8 (opt) manifestări cultural pe an de către Primăria Municipiului Târgu Secuiesc.

 

Municipiul Târgu Secuiesc alocă în fiecare an o sumă pentru activitățiile și evenimentele culturale, din bugetul propriu.

 

Pe raza Municipiului Târgu Secuiesc se asigură una sau mai multe forme de asistență medicală: asistență medicală profilactică și curativă, asistență medical de urgență și asistență medicală de hemotransfuziologie, transfuzie sanguină sau alte servicii de asistență medicală și prestații autorizate conform legii. Municipiul Târgu Secuiesc finanțează activitățiile de asistență de sănătate public din bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rembursibile și nerambursibile  și din contracte cu terții.

 

Municipiul Târgu Secuiesc asigură servicii sociale, funizorii de servicii publice, atât publici, cât și privați, servicii acoperite: ajutoare sociale, cantină social, servicii de consiliere socială și de informare, îngrijire la domiciliu-terapie și asistență familială, există un singur centru pentru bătrâni, care este privat, prea puține parteneriate public-private pentru acoperirea unei game variate de servicii sociale, servicii sociale necesare în Târgu Secuiesc, centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstince, bolnavi cronici în fază terminală, centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice, centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dezabilități, centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost, centre de zi pentru persoanele vârstnice, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dezabilități, persoane alfate în situație de dependență, centre de zi pentru persoane adulte cu dezabilități, Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți, centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în nevoie, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale etc. și Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie.

 

Pe raza teritorială a municipiului Târgu Secuiesc îsi desfășoară activitatea 4 (patru) instituții de presă în domeniul presei scrise, media on-line și/ sau media audio-vizuală.

Pe raza teritorială își mai desfășoară activitatea și 23 de cluburi pentru copii, cluburi sportiv-școalre ori cluburi studențești și cluburi/asociații sportive.

 

CAPITOLUL V

Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale

 

Dezvoltarea economică la nivel local este susținută prin crearea de structuri de afaceri în cadrul cărora firmele se bucură de anumite servicii și facilități specifice.

 

Municipiul Târgu Secuiesc dispune de două parcuri industriale moderne care au acces de pe drumul națonal 574. Investitori pot alege între diferite suprafețe sau hale de producție, în fucnție de necesitățile lor, beneficiind de scutire de impozit pe terenuri și clădiri.

 

Parcurile industrisale asigură infastructura necesară pentru inițierea rapidă a investițiilor (drumuri, electricitate, alimentare cu apă și dernaj, eliminarea și epurarea apelor uzate, furnizarea gazului, încălzire, servicii de telecomunicații), precum și facilități fiscale (scutire de impozit pe terenuri și clădiri).

 

CAPITOLUL VI

Bunurile din patrimoniul unității administrativ- teritoriale

 

Patrimoniul Municipiului Târgu Secuiesc este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al municipiului Târgu Secuiesc, pecum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.

 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul municipiului Târgu Secuiesc se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a municipiului Târgu Secuiesc, în secțiunea dedicată acestui statut.

 

CAPITOLUL VII

Serviciile publice externe

 

Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna sunt: serviciul public de alimentare apă și canalizare, serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, serviciul public de transport, serviciul public de salubrizare și serviciul public de iluminat.

 

Transportul și distribuția energiei electrice cât și alimentarea cu gaze naturale pe raza municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna sunt furnizate de mai mulți operatori iar serviciul public de administrare a domeniului public este furnizat de Serviciul Public Local Târgu Secuiesc.

 

CAPITOLUL VIII

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local

 

Schimbarea denumirilor insituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin hotărârea consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obictivele în cauză.

 

CAPITOLUL IX

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administativ-teritorială

 

Municipiul Târgu Secuiesc cooperează cu organizații nonguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice și organizații de tineret cu scopul de a realiza proiecte care vizează dezvoltarea comunității.

 

Pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc își desfășoară activitatea 5 partide politice.

 

În municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna își defășoară activitatea următoarele culte religioase: Prohia Romano-Catolică din Kanta, Parohia Romano-Catolică Boldog Ozseb, Eparhia Reformată Kezdi-Orbai, Biserica Reformată din Târgu Secuiesc, Biserica Evenghelică-Luterană și Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului.

 

CAPITOLUL X

Participare publică

 

Populația din municipiul Târgu Secuiesc, participă la dezbaterea problemelor de interes local sau județean prin intermediul referendumului local, prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate sau pe cartiere, după caz; prin dezbateri publice, prin participarea la ședințele consiliului local sau prin alte forme de consultare directă a cetățenilor.

 

CAPITOLUL XI

Cooperare sau asociere

 

Municipiul Târgu Secuiesc se asociează sau cooperează, după caz, cu persoanele juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comnun a unor acțiuni, lucrării, servicii sau proiecte de interes public.

 

Programele, proiectele sau activitățile se finanțează din bugetul local.

 

CAPITOLUL XII

Dispoziții tranzitorii și finale

 

Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Municipiului Târgu Secuiesc sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative.