Szám Határozat Dokumentum Melléklet
1/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. GOSP-COM S.R.L.    
2/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
3/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2022 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2023    
4/2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc și în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc    
5/2023 cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil–teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10    
6/2023 privind aprobarea pregătirii proiectului „ Extinderea sistemului de canalizare menajeră a aglomerării Târgu Secuiesc în aglomerările Ghelința și Ojdula” de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A., în vederea depunerii pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta 1 „Managementul apei” și aprobarea conectării aglomerărilor Ghelința și Ojdula la sistemul de canalizare menajeră (inclusiv la stația de epurare) al municipiului Târgu Secuiesc    
7/2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/2019 cu privire la exprimarea acordului de principiu privind propunerea ofertei de vânzare a Complexului Fortyogo, stabilit conform procesului- verbal nr.1/09.01.2019 a Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc    
8/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2022 privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgu Secuiesc – în calitate de proprietar, Școala Gimnazială Molnár Józsiás – în calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația de Părinți Step by step, în vederea construirii unei săli de educație fizică și sport, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2    
9/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc    
10/2023 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 682 mp, identificat prin C.F. nr. 32259-Tg. Secuiesc, în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară    
11/2023 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 682 mp, identificat prin C.F. nr. 32259-Tg. Secuiesc, în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară    
12/2023 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren curți construcții de 586 mp, identificat prin C.F. nr. 32260-Tg. Secuiesc ( C.F. vechi nr. 25 Tinoasa), nr. top. 70/1 , în vedereaactualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară    
13/2023 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, al imobilelor situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului    
14/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 10, nr. 2    
15/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Benedek Elek, nr. 3    
16/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial nr. 1”, str. Gării, nr.49A municipiul Târgu Secuiesc    
17/2023 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc    
18/2023 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023    
19/2023 cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2023    
20/2023 privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, care să facă parte din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul municipal Târgu Secuiesc    
21/2023 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2023    
22/2023 privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile de la 1 ianuarie 2023    
 
23/2023 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică    
24/2023 privind utilizarea în anul 2023 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022    
25/2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
26/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80 / 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „ Renovarea energetică moderată a clădirii Primăriei municipiului Târgu Secuiesc” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
27/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, pentru perioada 23 februarie 2023 – 23 mai 2023    
28/2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2022    
29/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
30/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2022 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2023    
31/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc    
32/2023 privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate publică a Municipiului Târgu Secuiesc, în suprafață de 1000 mp, situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str.Gării FN, înscris în CF nr. 31958 Tg. Secuiesc, nr.cad. 31958    
33/2023 privind darea în folosință gratuită a unor spații către persoane juridice fără scop lucrativ    
 
34/2023 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2023    
35/2023 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc    
36/2023 privind aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe    
37/2023 cu privire la stabilirea denumirii și datei evenimentului Zilele Orașului „Sokadalom”    
38/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2022 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru activități nonprofit de interes general , în baza Legii nr. 350/2005    
39/2023 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2023-2024 al unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Târgu Secuiesc    
40/2023 privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr.9/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc    
41/2023 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2023    
42/2023 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2022 ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
43/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2023 privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile începând cu 1 ianuarie 2023    
44/2023 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, COVASNA” și a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 15 – EDUCAȚIE, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Apelul: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe    
45/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 7184/27.02.2023, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc    
46/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
47/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/2018 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – ŞCOALA JAKABOS ÖDÖN, LUNGA şi acheltuielilor legate de proiect    
 
48/2023 privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Ca-n povești – Ateliere metodologice de animare, povestire și jocuri populare” depus spre finanțare la Planul Național de Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, depus de Asociația Sic-Art    
49/2023 privind aprobarea cofinanțării proiectului intitulat ”Curs cultural de design-imprimare 3D și creare de realitate virtuală pentru tineri și adulți” depus spre finanțare la Planul Național de Redresare și Reziliență/C11/MC-AFCN/I5-1/Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, depus de Asociația Praetoria    
50/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
51/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „ Benji ” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc    
52/2023 privind închirierea prin licitație publică al imobilului “ Han Cătrușa”, situat în localitatea Cătrușa, comuna Poian    
 
53/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, pentru aprobarea proiectului actului adițional nr. 2/2023 la Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV    
54/2023 privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Târgu Secuiesc în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastrucutră fizică necesare susținerii acestora    
55/2023 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren, în suprafața de 568 mp , proprietatea privată al Municipiului Târgu Secuiesc, înscris în cartea funciară nr. 29197 –Târgu Secuiesc    
56/2023 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, a străzii Wesselényi Miklós, situat în municipiul Târgu Secuiesc    
57/2023 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc    
58/2023 privind înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru, ca urmare a reorganizării Compartimentului Casa de Cultură „Vigadó” din cadrul aparatului de specialitate al primarului în instituție de spectacole și concerte    
59/2023 privind aprobarea înscrierii Municipiului Târgu Secuiesc în Asociația ”Orașe Energie în România” (OER)    
60/2023 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică    
61/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția cu titlul ”Extinderea sistemului de canalizare menajeră a aglomerării Târgu Secuiesc în aglomerările Ghelința și Ojdula”, pregătit pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I.1, Componența 1: Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență    
62/2023 privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului    
63/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei    
64/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în str. Ady Endre nr.9    
65/2023 pentru aprobarea consituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr.15854 / 20.04.2022 intitulat EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
66/2023 pentru aprobarea consituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr.15087/04.10.2021 intitulat Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară – grădiniță în municipiul Târgu Secuiesc    
67/2023 pentru aprobarea consituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr.15224 / 28.10.2021 intitulat Reabilitarea, extinderea și dotarea Liceului tehnologic Apor Péter din municipiul Târgu Secuiesc    
68/2023 pentru aprobarea consituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr.14930 / 26.08.2021 intitulat Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținătoare municipiului Târgu Secuiesc – Școala Jakabos Ödön – Lunga    
69/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2023 cu privire la stabilirea denumirii și datei evenimentului Zilele Orașului „Sokadalom”    
70/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 1105/30.03.2023 încheiat între Asociația „ Apor Péter” și Liceul Tehnologic “Apor Péter”, în scopul depunerii cererii de finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului    
71/2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Szabó István și vacantarea unui loc de consilier din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc    
72/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
73/2023 privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2022, precum și al raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
74/2023 cu privire la stabilirea taxei pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării “Zilelor sportive KSE 2023”    
75/2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 privind darea în administrare a Pieţei Agroalimentare din Municipiul Târgu Secuiesc la S.C. Gosp–Com S.R.L. Târgu Secuiesc    
76/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.120/2021 privind darea în administrare și exploatare a unor servicii de utilitate publică și darea în administrare a unor bunuri, proprietate publică și privată a U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc, către „Serviciul Public Local Târgu Secuiesc”    
 
77/2023 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare a Pieței agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc    
78/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc    
 
79/2023 privind participarea Municipiului Târgu Secuiesc la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat din „Fondul pentru mediu“, cât și a aprobării depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Târgu Secuiesc    
80/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Zonă de locuințe individuale sat Lunga,– inițiator Simon Levente, Simon Mária Zita    
81/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator „ Alimentație publică, servicii și comerț”, str. Bem József, nr. 63 A, Municipiul Târgu Secuiesc – inițiator SC SICULCOM SRL    
82/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 6/18.04.2023, încheiat între Asociația Sic-Art și Liceul Teoretic “Nagy Mózes”, în scopul depunerii cererii de finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului    
83/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2023 privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile începând cu 1 ianuarie 2023    
84/2023 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2023    
85/2023 privind aprobarea aderării și participării UAT Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna la Parteneriatul LEADER GAL Asociaţia „Angustia” Egyesület în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală    
86/2023 privind revocarea dreptului de administrare al SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc , acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2010 asupra imobilelor situate în str. Abatorului , nr. 57, proprietate privată a Municipiului Târgu Secuiesc și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc    
87/2023 privind revocarea dreptului de administrare al SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc atribuit prin Hotărârea Consiliului Local 147/2008, asupra 20 de apartamente din imobilul situat pe str. Bethlen Gábor , nr.23, bloc 7, scara B, proprietate privată a Municipiului Târgu Secuiesc și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc    
88/2023 privind revocarea dreptului de administrare al SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc , acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2004 asupra imobilelor situate în str. Cernatului nr. 31 și 33 , proprietate privată a Municipiului Târgu Secuiesc și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc    
89/2023 privind revocarea dreptului de administrare al SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2001, asupra imobilului situat în str. Fabricii nr.4/A , proprietate publică a municipiului Târgu Secuiesc, cu destinația locuințe sociale și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc    
90/2023 privind aprobarea proiectului “ DOTAREA CABINETULUI DE PLANIFICARE FAMILIALĂ CU APARATURĂ MEDICALĂ DE LABORATOR ȘI MOBILIER” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.5 Cabinete de planificare familială, apelul de proiecte MS-0015    
91/2023 cu privire la aprobarea vânzării masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, prin licitaţie publică    
92/2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Construirea de Insule Ecologice Digitalizate în Municipiul Târgu Secuiesc”    
93/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 97/ 24.04.2023, încheiat între Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi “ Fux-Nyires” Mereni și Liceul Teoretic “Nagy Mózes” , în scopul depunerii cererii de finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului    
94/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat nr.485/ 24.04.2023, încheiat între Ocolul Silvic Privat Mereni și Liceul Teoretic “Nagy Mózes” , în scopul depunerii cererii de finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului    
95/2023 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2023 cu privire la înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru, ca urmare a reorganizării Compartimentului Casa de Cultură „Vigadó” din cadrul aparatului de specialitate al primarului în instituție de spectacole și concerte    
96/2023 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi din Municipiul Târgu Secuiesc, sat Lunga    
97/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
98/2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2023    
99/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2023 privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului    
100/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2022 privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2023    
101/2023 cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă al unui imobil–teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, situat în Municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 62, nr.5    
102/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consilului Local nr. 58/2023 privind înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru, ca urmare a reorganizării Compartimentului Casa de Cultură „Vigadó” din cadrul aparatului de specialitate al primarului în instituție de spectacole și concerte    
103/2023 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F.nr. 29362 Târgu Secuiesc    
104/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, str Ady Endre nr 9    
105/2023 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr.10/2023 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc a unei suprafeței de teren de 682 mp, identificat prin C.F. nr. 32259-Tg. Secuiesc, în vederea actualizării informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară    
106/2023 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.178/2022 privind aprobarea preluării temporare în administrarea Municipiului Târgu Secuiesc a zonei de siguranță a tronsonului de drum național DN 11 de la km 60+065 până la km 67+420 dreapta și km 63+040 până la km 67+420 stânga, în vederea construirii pistelor de biciclete    
107/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.136/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în municipiul Târgu Secuiesc”    
108/2023 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada 30 iunie – 2 iulie la „ Zilele Orașului Târgu Secuiesc” pentru anul 2023    
109/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului    
110/2023 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2023    
111/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2022 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
112/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
113/2023 privind revocarea dreptului de administrare al SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/1995 privind reorganizarea RAGCLTL Târgu Secuiesc ca societate comercială cu răspundere limitată și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc    
114/2023 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, a străzii Bem József și al unor străzi din satul aparținător Lunga    
115/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2022 privind aprobarea devizului general, a cererii de finanțare și participarea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” a proiectului “ Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Târgu Secuiesc și satul aparținător Lunga“    
116/2023 privind alegerea președintelui de şedinţă    
117/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
118/2023 privind aprobarea delegării Județului Covasna pentru a participa cu proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentrul elevi în Județul Covasna” la apelul de proiecte Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15. Educație, finanțat din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, în numele și pe seama Municipiului Târgu Secuiesc    
119/2023 privind darea în administrare a unor bunuri proprietate publică și privată al U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc către Centrul Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru    
120/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, pentru perioada 15 iunie 2023 -15 septembrie 2023    
121/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.103/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc    
122/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc    
123/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al unui teren cu o suprafață de 340 mp    
124/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2023 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2023-2024 al unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Târgu Secuiesc    
 
125/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2022 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2023    
126/2023 privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2023    
127/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului    
128/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2022 cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuințele sociale și de serviciu de pe str. Cernatului nr. 31 și nr.33 , prin indexare cu rata inflației    
129/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93/2022 cu privire la aprobarea actualizării anuale a tarifului lunar al chiriei pentru locuințele sociale de pe str. Abatorului scara A și B, prin indexare cu rata inflației    
130/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2023 privind aprobarea organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice ale Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabile începând cu 1 ianuarie 2023    
 
131/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea înființării “Serviciului Public Local Târgu Secuiesc”    
132/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2023 privind înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru, ca urmare a reorganizării Compartimentului Casa de Cultură „Vigadó” din cadrul aparatului de specialitate al primarului în instituție de spectacole și concerte    
133/2023 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în anul 2023    
134/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
135/2023 privind modificarea Actului Constitutiv al SC GOSP-COM SRL , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.38/1995    
 
136/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
137/2023 privind delegarea Județului Covasna pentru a participa cu proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentrul elevi în Județul Covasna” la apelul de proiecte Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15. Educație, finanțat din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, în numele și pe seama Municipiului Târgu Secuiesc    
138/2023 privind alegerea președintelui de şedinţă    
139/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
140/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc al imobilului situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre nr.9, în domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc    
141/2023 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc în domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al unui teren situat în Municipiul Târgu Secuiesc, sat Lunga    
142/2023 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al imobilului situat pe strada Molnár Józsiás nr. 2A, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc    
143/2023 privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea activității sportive “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2023”, organizat în perioada 9-12 august 2023    
144/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2023 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2023-2024 al unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Târgu Secuiesc    
145/2023 pentru aprobarea alocării unei sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor sportive, sezon competițional 2023 -2024, bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare    
146/2023 privind aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc    
147/2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin HCL nr.76/2013    
148/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Depozite Nexxon”, inițiator Nexxon S.R.L    
149/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Zona de depozitare și comert, str. Fehérmartok ,nr. 10, Municipiul Târgu Secuiesc” , inițiator SC Rosnol Group S.R.L    
150/2023 privind exprimarea acordului cu privire la punerea la dispoziția proiectului ” Dotarea stațiilor de epurare ape uzate din municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc cu instalații fotovoltaice”, ale imobilelor “ Stația de epurare ape uzate din Municipiul Târgu Secuiesc”    
151/2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 privind darea în administrare a Pieţei Agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc la S.C. Gosp–Com S.R.L. Târgu Secuiesc    
152/2023 privind revocarea dreptului de administrare al S.C. GOSP-COM S.R.L., acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2013 privind darea în administrare a Pieței Agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc la S.C. Gosp–Com S.R.L. Târgu Secuiesc și constituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Local Târgu Secuiesc    
153/2023 privind cedarea în patrimoniul Engie România SA și Distrigaz Sud Rețele SRL, pe toată durata de existență a acestora, a dreptului de proprietate a conductei de alimentare cu gaze naturale, care a fost deviată în cadrul executării proiectului Construire creșă mică-proiect tip, situat în strada Fabricii nr. 10, Municipiul Târgu Secuiesc    
154/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/2017 privind aprobarea proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC – SPITAL TG. SECUIESC, SECȚIA CHIRURGIE şi a cheltuielilor legate de proiect    
155/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobat prin Legea 229/2023    
156/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
157/2023 privind aprobarea modelului contractului-cadru de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuință de tip A.N.L.    
158/2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu în Municipiul Targu Secuiesc, judetul Covasna” si a cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 10 – Fondul Local, Investitia I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ    
159/2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2023    
160/2023 privind aprobarea cotelor destinate Municipiului Târgu Secuiesc aplicabile chiriașilor care dețin locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programele A.N.L. și a repartizării acestora, situate în Municipiul Târgu Secuiesc pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 40A și str. Bethlen Gábor, nr. 23, bl. 7, sc. B, precum și stabilirea chiriilor    
161/2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “Modernizarea sistemelor informatice și infraștructurii digitale în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C7 – Transformare digitală – Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția I1.3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice    
162/2023 privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 143/2023 privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea activității sportive “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2023”, organizat în perioada 9-12 august 2023    
163/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
164/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
165/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2023    
166/2023 cu privire la aprobarea valorificării masei lemnose pe picior , provenit din fondul forestier, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc și stabilirea prețurilor de pornire la licitație    
167/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/ 2019 privind constituirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Târgu Secuiesc    
168/2023 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr.141/2023 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc al unui teren situat în municipiului Târgu Secuiesc, sat Lunga    
169/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 145/2023 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor sportive, sezon competițional 2023 -2024, bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare    
170/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în municipiul Târgu Secuiesc, sat Lunga    
171/2023 privind însușirea și aprobarea Documentației de apartamentare în 20 unități individuale a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Libertății nr. 52, bl 15, sc. B    
172/2023 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere, prin schimb , din strada Cernatului nr.31    
173/2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/2022 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere prin schimb din strada Abatorului nr. 57, Sc. B. ,ap. 4    
174/2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 206/2022 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere prin schimb din strada Abatorului nr. 57, Sc. B. ,ap. 2    
175/2023 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2023    
176/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2019 cu privire la aprobarea înfiinţării unui Centru cultural, aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a acestuia , aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI , a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL    
177/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vietii populației din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 și a cheltuielilor legate de proiect    
178/2023 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.30/2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici legate de obiectivul REFUNCŢIONALIZAREA UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
179/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
180/2023 cu privire la aprobarea cofinanțării programului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc pentru anul școlar 2023-2024 precum și a proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de partneriat nr. 15078/30.09.2021, încheiat între Municipiul Târgu Secuiesc, Fundația Creștină „Diakónia” și Școala Gimnazială „Molnár Józsiás”    
181/2023 privind modificarea și revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 147/20.07.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin HCL nr. 76/2013    
182/2023 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
183/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, pentru perioada 10 octombrie 2023 – 10 ianuarie 2024    
184/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
185/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, pentru aprobarea proiectului actului adițional nr. 38/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare    
186/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, pentru aprobarea Strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare menajeră pentru perioada 2023-2030    
187/2023 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc    
188/2023 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă al Municipiului Târgu Secuiesc    
189/2023 privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia SDM Venatoris, în vederea restaurării, redeschiderii și conservării clădirii „Hanul Cătrușa”    
190/2023 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 52/2023 privind închirierea prin licitație publică al imobilului “ Han Cătrușa”, situat în localitatea Cătrușa, comuna Poian    
191/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2023 privind înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru, ca urmare a reorganizării Compartimentului Casa de Cultură „Vigadó” din cadrul aparatului de specialitate al primarului în instituție de spectacole și concerte    
192/2023 cu privire la aprobarea valorificării masei lemnose pe picior , provenit din fondul forestier, proprietatea municipiului Târgu Secuiesc și stabilirea prețurilor de pornire la licitație    
193/2023 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc    
194/2023 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2019 privind aprobarea proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect    
195/2023 privind aprobarea Statutului actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Regio Kezdi”    
196/2023 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin HCL nr.76/2013    
197/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
198/2023 privind revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr.171/2023 privind însușirea și aprobarea Documentației de apartamentare în 20 unități individuale a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Libertății nr. 52, bl 15, sc. B    
199/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.74/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
200/2023 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu o cameră, prin schimb, din strada Fabricilor nr.4.Sc.A.ap.7    
201/2023 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere, prin schimb, din strada Fabricilor nr.4.Sc.A.ap.29    
202/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
203/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
204/2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2023    
205/2023 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini , al unor imobile , situate în Municipiul Târgu Secuiesc, str.Curtea 40 nr.3    
206/2023 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini , al unor bunuri mobile – ceasuri, ceramică și echipamente fotografice- din Atelierul Bogdan    
207/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.74/2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei cu program prelungit „MANOCSKA” din Municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice    
208/2023 privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Târgu Secuiesc 2022-2027    
209/2023 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc în domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al unui teren, situat în Municipiul Târgu Secuiesc, sat Lunga    
210/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2023    
211/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”    
212/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.127/2020 privind numirea reprezentanţilor în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
213/2023 privind însușirea documentației tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în municipiul Târgu Secuiesc, sat Lunga    
214/2023 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc, a străzii Földi István    
215/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – zona locuințe individuale str. Abator nr. 57 ,– inițiator Szerdahelyi József    
216/2023 privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de salubrizare a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale, Târgu Secuiesc, Cernat și Estelnic    
217/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2023 privind înființarea Centrului Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc cu statut de teatru, ca urmare a reorganizării Compartimentului Casa de Cultură „Vigadó” din cadrul aparatului de specialitate al primarului în instituție de spectacole și concerte    
 
218/2023 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Târgu Secuiesc și a satului aparținător Lunga    
219/2023 privind aprobarea reprezentării în justiție a Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc    
220/2023 pentru aprobarea modificării și completării Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ” SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL COVASNA ”    
221/2023 privind aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.    
222/2023 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în Municipiul Târgu Secuiesc    
223/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în Municipiul Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron și Parcul Gábor Áron    
224/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/2018 privind aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Amenajare incubator pentru afaceri în municipiul Târgu Secuiesc“ finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B – Incubatoare de afaceri    
225/2023 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice către Gosp-Com SRL    
226/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
227/2023 privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul „ Extinderea și dotarea infrastructurii ambulatorii în Municipiul Târgu Secuiesc” în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (co-finanțare, cheltuieli neeligibile)    
228/2023 privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul „ Îmbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Târgu Secuiesc” în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (co-finanțare, cheltuieli neeligibile)    
229/2023 privind aprobarea etapizării proiectului „ Reabilitarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Apor Péter din Municipiul Târgu Secuiesc”– cod SMIS 123939    
230/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2019 privind aprobarea proiectului CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ – GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect    
231/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „ Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținătoare Municipiului Târgu Secuiesc , Spital Târgu Secuiesc, Secția chirurgie”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020    
232/2023 privind asumarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului „Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc” – Cod Smis 121263    
233/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „ Amenajare incubator pentru afaceri în Municipiul Târgu Secuiesc”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020    
234/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023    
235/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2024    
 
 
236/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, pentru adoptarea proiectul actului adițional nr. 3/2023 la Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”    
237/2023 privind aprobarea indicatorilor standardizați de performanță financiari și nefinanciari ai societății comerciale PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.    
238/2023 privind modificarea organigramei societății comerciale PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale cu răspundere limitată “PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC” care urmează să administreze parcurile industriale din municipiul Târgu Secuiesc    
239/2023 privind actualizarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în anul 2023    
240/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2022 privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgu Secuiesc – în calitate de proprietar, Școala Gimnazială Molnár Józsiás – în calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația de Părinți Step by step, în vederea construirii unei săli de educație fizică și sport, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2    
241/2023 cu privire la aprobarea modificării Actului constitutiv și Statutului Fundaţiei Culturale „VIGADÓ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2009    
 
242/2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târgu Secuiesc, aprobarea organigramei și a statului de funcţii , valabile începând cu 1 ianuarie 2024    
243/2023 cu privire la modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Serviciului Public Local Târgu Secuiesc, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2020 privind aprobarea înființării Serviciului Public Local Târgu Secuiesc    
244/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc    
245/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții „ Modernizare și reabilitare strada Bod Péter, municipiul Tg Secuiesc . „    
246/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2022 cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții “ Reamenajare strada Cernatului- zona blocuri de locuințe , municipiul Târgu Secuiesc”    
247/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2022 cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții “ Modernizare și reabilitare strada Cimitirului, municipiul Tg Secuiesc „    
248/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118/2022 cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții Modernizare și reabilitare strada Grădinii, municipiul Tg. Secuiesc    
249/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 119/2022 cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții “ Modernizare și reabilitare strada Kanta, municipiul Tg. Secuiesc „    
250/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2022 cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții Modernizare și reabilitare strada Matko Istvan, municipiul Tg. Secuiesc    
251/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2022 cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții Modernizare și reabilitare strada Primaverii, curtea 59, curtea 60, curtea 61,curtea 62, str. Nagy Mozes, municipiul Tg. Secuiesc    
252/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2022 cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al obiectivului de investiții “Modernizare și reabilitare strada Școlii, municipiul Tg. Secuiesc”    
253/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele din strada Cetății    
254/2023 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele din strada Zorilor    
255/2023 privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situate în municipiul Târgu Secuiesc    
256/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire garaj și magazie cu amplasarea clădirii la 60 cm față de proprietatea laterală și posterioară ,– inițiator Tubák Alpár și Tubák Enikő    
257/2023 privind însușirea documentației tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în trei loturi, situat în municipiul Târgu Secuiesc, reprezentând străzile Domokos Pál Péter, Martin Luther , Tamási Áron    
258/2023 cu privire la repartizarea unui apartament cu două camere, situat pe str. Cernatului nr. 31    
259/2023 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 ianuarie 2024    
260/2023 privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul „ Reabilitarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Apor Péter din Municipiul Târgu Secuiesc”– în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (co-finanțare, cheltuieli neeligibile)    
261/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „ Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținătoare Municipiului Târgu Secuiesc , Spital Târgu Secuiesc, Secția chirurgie”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020    
262/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020    
263/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „ Amenajare incubator pentru afaceri în municipiul Târgu Secuiesc”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020    
264/2023 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2023