Szám Határozat Dokumentum Melléklet
1/2016 hotarare 1    
2/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
3/2016 privind utilizarea în anul 2016 a excedentului anual al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat din încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015    
4/2016 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016    
5/2016 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2016    
6/2016 cu privire la metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
7/2016 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru valorificarea materialului lemnos, provenind din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
8/2016 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ    
9/2016 privind aprobarea Actului adițional nr.1/2016 pentru modificarea Statutului Fundației Culturale „VIGADÓ”    
10/2016 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire trei parcele    
11/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE INDIVIDUALE STRADA GRĂDINII” din municipiul Târgu Secuiesc    
12/2016 privind modificarea şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013    
13/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la lucrarea „Modernizarea infrastructurii inclusiv reţele edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc    
 
14/2016 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016    
15/2016 cu privire la aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război din municipiul Târgu Secuiesc    
16/2016 cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2016    
17/2016 privind modificarea HCL nr. 79/2014 privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop    
18/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016    
19/2016 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2015    
20/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp-Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 2016    
21/2016 cu privirea la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA pentru a vota împotriva Bugetului de venituri şi chetuieli a societăţii pe anul 2016    
22/2016 privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitelor care înregistrează obligații de plată restante    
23/2016 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri situate în municipiul Târgu Secuiesc, str.Fortyogo, indentificat prin Planul de situaţie Avizat tehnic de O.C.P.I. Covasna cu nr. 2216/16.02.2016 pentru obiectivul de investiţie ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”    
24/2016 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) și al Stației de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST)    
25/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) – Târgu Secuiesc, județul Covasna    
26/2016 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere din strada Cernatului nr. 33, apartament 14.    
27/2016 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2016    
28/2016 privitoare la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2016.    
29/2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub forma tichetelor sociale pentru grădinițe    
30/2016 cu privire la revocarea HCL nr. 103/2015 privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul Târgu Secuiesc    
31/2016 privind revocarea HCL nr. 89/2015 având ca obiect aprobarea concesionării prin licitație publică a activității de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Târgu Secuiesc a documentației de atribuire și aprobarea caietului de sarcini a concesionării    
32/2016 privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc    
33/2016 privind modificarea anexelor nr.1 şi nr. 2 la HCL nr. 26/2015    
34/2016 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren    
35/2016 cu privirea la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în AGA SC Gosp Com SA, Sfântu Gheorghe    
36/2016 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc, în anul 2016.    
37/2016 cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate”a cererilor de locuinţe, valabil pe anul 2016.    
38/2016 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele    
39/2016 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două parcele    
40/2016 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
41/2016 privind modificarea HCL nr. 92/2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016    
42/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
43/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016    
44/2016 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I 2016    
45/2016 privind modificarea HCL nr. 95/2015 privind acoradrea unor facilități ficale    
46/2016 privind modificarea Hotărârii nr. 3/2013 cu privire la regulamentul de organizare a păşunatului pe păşunile municipiului Târgu Secuiesc şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2016    
47/2016 privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţele AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 9 mai 2016    
48/2016 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două parcele    
49/2016 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25 / 2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) – Târgu Secuiesc, județul Covasna    
50/2016 privind modificarea HCL nr. 30/2015 privind aprobarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc    
51/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016    
52/2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc    
53/2016 privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc    
54/2016 privind declararea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc ca legal constituit    
55/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
56/2016 privind alegerea viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc    
57/2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc    
58/2016 cu privire la completarea HCL nr. 54/2016, privind declararea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc ca legal constituit    
59/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016    
60/2016 privind componenţa nominală a comisiei de evaluare şi selecţionarea proiectelor culturale şi sportive, finanţate din bugetul local    
61/2016 cu privire la aprobarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe    
62/2016 cu privire la desemnarea reprezentanţilor consiliului local în vânzarea spaţiilor comerciale sau prestări de servicii    
63/2016 cu privire la modificarea HCL nr. 64/2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “ IFET ” din municipiul Târgu Secuiesc    
64/2016 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
65/2016 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2016    
66/2016 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, pentru populație și nevoi proprii al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
67/2016 cu privire la participarea municipiului Targu Secuiesc la programul “Investitii pentru dezvoltarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”    
68/2016 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două parcele    
69/2016 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană durabilă (SIDU) a municipiului Târgu Secuiesc pe perioada 2016 – 2020    
70/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL    
71/2016 privind aprobarea proiectului REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL și a cheltuielilor legate de proiect    
72/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR    
73/2016 privind aprobarea proiectului REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat    
74/2016 privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGEA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11 august 2016    
75/2016 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2016    
76/2016 privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc    
77/2016 privind stabilirea programului trimestrial de audienţe ce se vor acorda cetăţenilor municipiului Târgu Secuiesc de către consilierii locali până la încheierea mandatului    
78/2016 privind modificarea HCL nr. 72 /2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul REABILITAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA SPAȚIILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU SECUIESC, STR. KANTA NR. 10, CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII MINORIȚILOR    
79/2016 privind numirea a doi reprezentanţi în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
80/2016 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
81/2016 privind menținerea unui număr de patru linii de gardă la nivelul Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
82/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016    
83/2016 privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr. 3134/17.06.2016 a proiectului Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de prelucrare şi industrializare a lemnului şi cheltuielile estimate legate de acesta    
84/2016 privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr. 4873/18.11.2014 a proiectului REABILITAREA ŞI EXTINDEREA GRUPULUI ŞCOLAR GÁBOR ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi cheltuielile estimate legate de acesta    
85/2016 privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.3624/29.01.2016 a proiectului Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi abandonate şi cheltuielile estimate legate de acesta    
86/2016 privind modificarea HCL nr. 108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală si desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor    
87/2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
88/2016 cu privire la modificarea actului constitutiv al Fundaţiei Culturale Vigadó    
89/2016 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere din str. Cernatului nr. 33 apt. 7 ca locuinţă de serviciu    
90/2016 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 27/2016 prin transformarea postului de asistent PL în post de moașă cu studii superioare    
91/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Cantină Socială” Târgu Secuiesc    
92/2016 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pe anul şcolar 2016-2017    
93/2016 cu privire la modificarea HCL nr. 64/2016 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
94/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui imobil, teren cu construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în CF nr. 27710 Tg. Secuiesc nr. top 1030, în suprafață de 118 m.p.    
95/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a două parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscrise în CF nr.29091 Tg. Secuiesc, nr.cadastral 29091 și CF nr. 29090 Tg. Secuiesc, nr.cadastral 29090    
96/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă al unui teren fără construcţie, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în CF nr. 28387 Tg. Secuiesc, nr. cadastral 28387, în suprafață de 982 m.p.    
97/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
98/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016    
99/2016 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2015 al SC New Fashion SA și acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 4 noiembrie 2016    
100/2016 cu privire la modificarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil de la 1 noiembrie 2016    
 
101/2016 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
102/2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului situat pe strada Independenței, Nr.6, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în domeniul privat al acestuia    
103/2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unui teren situat pe strada Bem, municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, în domeniul privat al acestuia    
104/2016 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire patru parcele situate în municipiul Tg. Secuiesc str. Benedek Elek nr. 3    
105/2016 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc str. Fortyogó nr. f.n    
106/2016 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga    
107/2016 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga-Săsăuși    
108/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016    
109/2016 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2016    
110/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proieectul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL    
111/2016 privind aprobare a proiectului REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL şi a cheltuielilor legate de proiect    
112/2016 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe apartamente    
113/2016 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în şaptesprezece parcele    
114/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „UNITATE AGROINDUSTRIALĂ” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Fehérmartok    
115/2016 privind atribuirea de denumire unei străzi în municipiul Târgu Secuiesc    
116/2016 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică şi pentru populatie al masei lemnose pe picior, provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
117/2016 privind modificarea HCL nr. 41/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea structurii inclusiv reţele edilitare str. Abatorului şi str. 1 Mai Târgu Secuiesc”    
118/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2016    
119/2016 privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Tg. Secuiesc nr. 682 /29.11.2016 pentru majorarea respectiv virari de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului general al Municipiului Tg. Secuiesc pe anul 2016    
120/2016 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2017    
121/2016 privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în intravilanul şi extravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi satului aparţinător Lunga    
122/2016 privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 25 ianuarie 2017    
123/2016 pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”    
124/2016 privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 105/2013, privind la finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive    
125/2016 privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 66/2010 privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale    
126/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Budai Nagy Antal