Szám Határozat Dokumentum Melléklet
1/2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia    
2/2019 cu privire la exprimarea acordului de principiu privind propunerea ofertei de vânzare a Complexului Fortyogo, stabilit conform procesului- verbal nr.1/09.01.2019 a Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și prestări servicii din Târgu Secuiesc    
3/2019 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019    
4/2019 cu privire la modificare HCL nr. 86/2013 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc    
5/2019 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu trei camere situat în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr. 57, Sc.B., Ap.7, ca locuinţă de serviciu    
6/2019 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2019-2020 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
7/2019 cu privire la aprobarea solicitării de transmitere, cu titlu gratuit, pe perioadă determinată, a documentației tehnice “Proiect referitor la Reabilitarea și Refuncționalizarea spațiilor situate în Municipiul Tg Secuiesc, str Kanta nr 10 – Claustrul Mănăstirii Minoriților Kanta“    
8/2019 cu privire la modificarea și completarea H.C.L nr 114/2018 pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție, a devizului general defalcat pe surse de finanțare şi a indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Reabilitare strada Bem Jozsef km 58+680-59+980,” Târgu Secuiesc    
 
9/2019 cu privire la aprobarea înfiinţării unui Centru cultural , aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a acestuia , aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI , a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE MONUMENT ISTORIC PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU CULTURAL    
10/2019 pentru modificarea HCL. nr. 88/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici legate de obiectivul REFUNCŢIONALIZAREA UNUI TEREN DEGRADAT ŞI NEUTILIZAT PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
11/2019 cu privire la aprobarea repartizării unui apartament cu două camere din strada Abatorului nr.57, Sc.A., Ap.4, municipiul Târgu Secuiesc    
12/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
13/2019 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2018    
14/2019 privind înlocuirea Anexei la H.C.L nr. 90/2018 privind completarea H.C.L nr.68 /2018 privind modificarea Anexei 3 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin HCL nr. 21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002    
15/2019 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc    
16/2019 privind modificarea H.C.L nr.55/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, stabilirea taxelor și tarifelor de închiriere pentru serviciile oferite de către Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc    
17/2019 privind modificarea HCL. nr. 158/2018 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
18/2019 privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului    
19/2019 privind aprobarea proiectul CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ – GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect    
20/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ŞI MODIFICARE P.U.Z.: SC PRODUCŢIE AGRICO-M SRL”, strada Ady Endre nr. 43, municipiul Târgu Secuiesc    
21/2019 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe apartamente a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Libertății nr. 29, bl. ,19, sc A    
22/2019 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două loturi    
23/2019 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F nr. 25692 – Târgu Secuiesc și aprobat prin H.C.L nr. 8/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogó, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003    
24/2019 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public cu ocazia organizării expoziției de flori „Magia Florilor – Virágvarázs”    
25/2019 privind constituirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Târgu Secuiesc/td>    
 
 
26/2019 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2019    
27/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
28/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ – GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
29/2019 privind aprobarea proiectul CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ – GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect    
30/2019 privind utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018    
31/2019 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2019    
32/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOSP-COM S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019    
 
33/2019 cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 06.05.2019    
34/2019 privind atribuirea de denumire Sălii Polivalente din municipiul Târgu Secuiesc    
35/2019 privind achiziționarea unui serviciu juridic de consultanță, de asistență și de reprezentare juridică    
36/2019 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017 – 2020 a proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga nr.385    
 
37/2019 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017-2020 a proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din municipiul Târgu Secuiesc, str.Ruseni nr.82    
 
38/2019 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2017 – 2020 a proiectului Reabilitarea si dotarea căminului cultural din satul Lunga – Săsăuşi nr.493    
 
39/2019 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rura în perioada 2017 – 2020 a proiectului Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Lunga-Tinoasa nr.657    
 
40/2019 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural în perioada 2017 – 2020 a proiectului Amenajarea unui teren de sport cu iarbă artificială şi nocturnă în satul Lunga nr.385    
 
41/2019 privind modificarea HCL nr. 55/2018 privind aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Amenajare incubator pentru afaceri în municipiul Târgu Secuiesc“ finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B – Incubatoare de afaceri    
42/2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru achiziţionarea unei autospeciale automăturătoare    
 
43/2019 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F.nr. 29357 Tg. Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 8/2018 privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, tinerilor beneficiari a Legii nr.15/2003    
44/2019 privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a Municipiului Târgu Secuiesc care vor distribui produse raţionalizate către populaţie    
45/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019    
46/2019 privind aprobarea auditării S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. la care Municipiul Târgu Secuiesc este asociat unic    
47/2019 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două loturi    
48/2019 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două loturi    
49/2019 cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc,valabil pe anul 2019    
 
50/2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC    
51/2019 privind aprobarea proiectului EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORII ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect    
52/2019 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I/2019    
53/2019 privind însuşirea și aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipirea a două parcele de teren, situate în str. Stadionului nr .32,34,36 și str. Petőfi Sándor nr. 54, municipiul Târgu Secuiesc    
54/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
55/2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Szabó Vincze – Árpád    
56/2019 privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2018, precum și aprobarea raportului de audit ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGUSECUIESC S.R.L.    
57/2019 privind modificarea H.C.L nr. 76/2018 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
58/2019 privind modificarea H.C.L nr. 158/2018 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
59/2019 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
60/2019 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2019    
61/2019 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două loturi situat în str Arany Janos    
62/2019 privind darea în administrare în favoarea Liceului Teoretic Nagy Mózes Târgu Secuiesc a terenului ce aparține domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc situate în str. Stadionului nr. 32, 34,36    
63/2019 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, în domeniul public al judeţului Covasna, a imobilului “Punct termic 1” situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nouă    
64/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita    
65/2019 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2019    
66/2019 privind aprobarea Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării la investiția „Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, etapa III, municipiul Târgu Secuiesc”    
 
67/2019 privind aprobarea proiectului Reabilitare str. Bem József km 58+680-59+980 şi a cheltuielilor legate de proiect    
68/2019 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 92/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite    
69/2019 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2019    
70/2019 pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public și a Regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Târgu Secuiesc    
71/2019 privind aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc    
72/2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările și completările ulterioare    
73/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
74/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 5/2017 privind completarea HCL nr. 30/2011, cu privire la aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin reabilitarea unei stații de epurare poluate și abandonate    
75/2019 privind modificarea HCL nr. 6/2017 cu privire la modificarea și completarea HCL nr.64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc    
76/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 64/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sitului Industrial “IFET” din municipiul Târgu Secuiesc ,modificată prin H.C.L. nr.63/2016    
77/2019 privind îndreptare erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L nr.72/2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările și completările ulterioare    
78/2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, însușit prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna , cu modificările și completările ulterioare;    
79/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției de Asistenţă Socială, organizat la nivelul municipiului Târgu Secuiesc    
80/2019 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2019    
81/2019 cu privire la modificarea organigramei și al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2019, aprobată prin H.C.L nr.49/2019    
 
82/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ REZIDENŢIALĂ ȘI DE SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem József F.N.    
83/2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bartók Előd Huba    
84/2019 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2019    
85/2019 privind acceptarea ofertei de donaţie al unui teren–drum de acces, situat în str. Fortyogó, municipiul Târgu Secuiesc    
86/2019 cu privire la solicitarea și necesitatea preluării fără plată al unei autoscări mecanice de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Mihai Viteazul” al Județului Covasna    
87/2019 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pe anul şcolar 2019-2020    
88/2019 cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc    
 
89/2019 cu privire la aprobarea Tabelului nominal cu ordinea de prioritate a cererilor de locuinţe, valabil pe perioada 1 octombrie 2019 -1 octombrie 2020    
90/2019 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
91/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ REZIDENŢIALĂ ȘI DE SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem József F.N.    
92/2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNLĂ SA. pentru majorarea capitalului social al Societăţii    
93/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
94/2019 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2019    
95/2019 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
96/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Abator nr. 61    
97/2019 privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul municipiului Târgu Secuiesc    
98/2019 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2018 al S.C. New Fashion S.A. și acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa A.G.A al Societăţii NEW FASHION S.A .    
99/2019 cu privire la modificarea organigramei și al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2019, aprobată prin H.C.L nr. 49/2019    
 
100/2019 cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 26/2019    
101/2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru neaprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.    
102/2019 privind modificarea HCL nr. 57/2016 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc    
103/2019 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2019    
104/2019 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2019    
105/2019 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2020    
106/2019 privind anularea obligațiilor fiscale provenind din amenzi datorate de persoane fizice decedate și persoane juridice aflate în stare de insolvență, radiate de la ONRC    
107/2019 privind aprobarea iniţierea procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii către Ocolul Silvic Privat Mereni pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier și pășuni, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc    
108/2019 privind aprobarea proiectului Amenajare baza sportivă stadion „Sinkovits”etapa II şi a cheltuielilor legate de proiect    
109/2019 cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11.12.2019    
110/2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr. 30671,nr.cadastral 30671    
111/2019 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire trei parcele situate în str. 1 Decembrie 1918    
112/2019 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în CF nr.29362 Tg. Secuiesc, aprobat prin H.C.L nr. 47/2017    
113/2019 privind aprobarea Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici la investiția „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în municipiul Târgu Secuiesc- satul aparținător Lunga, județ Covasna”    
114/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
115/2019 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al judeţului Covasna, a imobilului “Punct termic 1” situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Libertății    
116/2019 privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al judeţului Covasna, a imobilului “Punct termic 1” situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada Libertății    
117/2019 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2019    
118/2019 privind modificarea HCL. nr. 76/2013 cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc    
 
 
119/2019 privind modificarea HCL. nr. 76/2013 cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare către SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc    
120/2019 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică și nevoi proprii al masei lemnose pe picior provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei    
121/2019 privind modificare HCL nr 110/2019 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F.Tg.Secuiesc nr. 30671,nr.cadastral 30671    
122/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Földi István F.N.