Szám Határozat Dokumentum Melléklet
1/2014 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2014-2015 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc    
2/2014 cu privire la revocarea HCL nr. 106/2013 privind aprobarea funcţionării unor unităţi de învăţământ preuniversitare din municipiul Târgu Secuiesc pentru anul şcolar 2014 -2015, cu efective sub limita prevăzută de lege    
3/2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii din incinta
Sălii Polivalente
   
4/2014 privind vânzare fără licitaţie publică a unor terenuri cu destinaţie de canale de desecare    
5/2014 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2014    
6/2014 privire la aprobarea repartizării a unei locuinţe din fond locativ de stat, din strada Bethlen Gábor nr. 23, scara A, apartament 12    
7/2014 privind modificarea HCL nr. 147/2008 privind transmiterea a 20 de apartamente din imobilul situat în str. Bethlen Gábor nr. 23 bl. 7 scara B, din proprietatea privată a municipiului Tărgu Secuiesc în administrarea SC GOSP-COM SRL Târgu Secuiesc    
8/2014 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2014    
9/2014 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al anului 2013– secţiunea de dezvoltare, din excedentul bugetului local din anii precedenţi al Municipiului Tg.Secuiesc    
10/2014 privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local al excedentului rezultat din execuția    
11/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp-Com SRL Târgu Secuiesc pe anul 2014    
12/2014 privind scoaterea din functiune in vederea casarii a unor bunuri – mijloace fixe al SC GOSP-COM SRL Targu Secuiesc    
13/2014 privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2014    
14/2014 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii către persoane juridice fără scop lucrativ    
15/2014 privind punerea la dispoziţia proiectului POS Mediu Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca a terenului aferent imobilului în care se implementează proiectul din incinta Spitalului Municipal Târgu Secuiesc    
16/2014 privind acordarea unor facilitati la transportul public local pentru elevi in anul 2014    
17/2014 privind aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2014.    
18/2014 cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber, pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc în anul 2014    
19/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
20/2014 privind modificarea şi completarea HCL nr. 8/2014 privind aprobarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2014    
21/2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2013    
22/2014 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică al U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc şi al Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc în dosarul nr. 521/119/2008/a1 (provenit din dosarul nr. 521/119/2008)    
23/2014 privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc a imobilelor situate în municipiul Târgu Secuiesc str. Curtea 10 nr. 2    
24/2014 privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc str. Gábor Áron nr. 5    
25/2014 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2014    
26/2014 privind condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013    
27/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2014    
28/2014 cu privire la aprobarea “Tabelului nominal cu ordinea de prioritate” a cererilor de locuinţe, valabil până la data de 17.04.2015    
29/2014 privire la aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ de stat din afara Tabelului nominal cu ordinea de prioritate    
30/2014 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului municipal Târgu Secuiesc şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării    
31/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE” LUNGA municipiul Târgu Secuiesc    
32/2014 privind aprobarea “Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Târgu Secuiesc în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”    
33/2014 privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop    
34/2014 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru valorificarea materialului lemnos, provenind din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
35/2014 cu privire la modificarea HCL nr. 101/2010 privind înfiinţarea skateparkului din municipiul Târgu Secuiesc şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia    
36/2014 privind punerea la dispoziţia AJOFM Covasna în vederea realizării proiectului „ Un pas spre independenţă, Apel SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţii de risc” al unui imobil, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc    
37/2014 privind numirea reprezentantului municipiului TÂRGU SECUIESC în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe    
38/2014 privind modificarea şi completarea HCL nr. 22/2014 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică al U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc şi al Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc în dosarul nr. 521/119/2008/a1 (provenit din dosarul nr.521/119/2008)    
39/2014 privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA şi AGEA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 6 mai 2014    
40/2014 privind modificarea HCL nr. 87/2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc    
41/2014 privind modificarea HCL nr. 6/2012 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea “Modernizarea structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Abatorului şi str. 1 Mai” Târgu Secuiesc    
42/2014 privind aprobarea proiectului REABILITAREA ŞI EXTINDEREA GRUPULUI ŞCOLAR GABOR ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect    
43/2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului István Zoltán    
44/2014 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Molnár Lajos Zoltán    
45/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2014    
46/2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul I /2014    
47/2014 cu privire la adoptarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Gosp-Com SRL pe anul 2013    
48/2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp Com SRL pe anul 2014    
49/2014 privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
50/2014 privind aprobarea asocierii între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis, în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás    
51/2014 cu privire la aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, aprobarea asigurării contribuţiei de 2% din cheltuielile eligibile, asigurării cheltuielilor neeligibile şi neprevăzute, a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale    
52/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
53/2014 privire la aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat din afara Tabelului nominal cu ordinea de prioritate    
54/2014 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două apartamente    
55/2014 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două parcele    
56/2014 privind modificarea HCL nr. 3/2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii din incinta Sălii Polivalente    
57/2014 privind modificarea şi completarea HCL nr. 86/2013 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc    
58/2014 cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilele Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2014    
59/2014 privind modificarea şi completarea HCL nr. 57/2001 cu privire la însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc    
60/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2014    
61/2014 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru valorificarea materialului lemnos, provenind din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
62/2014 privind modificarea HCL nr. 59/2012 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc    
63/2014 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil către persoană juridică fără scop lucrativ    
64/2014 privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din Târgu Secuiesc    
65/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2014    
66/2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2014    
67/2014 cu privire la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru valorificarea materialului lemnos, provenind din pădurea proprietatea municipiului Târgu Secuiesc    
68/2014 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Târgu Secuiesc şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante din Sfântu Gheorghe    
69/2014 privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală SA    
70/2014 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Tîrgu Secuiesc şi a satului aparţinător Lunga    
71/2014 privind modificarea HCL nr. 87/2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea structurii inclusiv reţele tehnico-edilitare str. Gării şi str. Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc    
72/2014 privind atestarea apartanenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc al unor imobile situate în extravilanul municipiului, trupul „Fehérmartok”    
73/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului şi construcţiei din str Stadionului fn către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii CNI S.A. in vederea finalizării patinoarului artificial    
74/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2014    
75/2014 privind aprobarea participări municipiului Tg. Secuiesc la proiectul de infrastructură din sectorul de apă/apă uzată aferent perioadei de programare 2014 – 2020, co-finanţat din fonduri europene, prin programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu    
76/2014 privind aprobarea proiectului REABILITAREA ŞI EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC GABOR ARON DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC şi a cheltuielilor legate de proiect    
77/2014 cu privire la aprobarea participării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga-Tinoasa nr. 657    
78/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă    
79/2014 privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop    
80/2014 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc    
81/2014 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Târgu Secuiesc pe anul şcolar 2014-2015    
82/2014 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren    
83/2014 privind aprobarea unui schimb de teren între municipiul Târgu Secuiesc şi SC Tirex SRL    
84/2014 privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, al unui terencale de acces, până la realizarea investiţiei de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme, obiect al proiectului „ Sistem de Managment Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”    
85/2014 privind modificarea HCL nr. 17/2014 cu privire aprobarea organigramei, al statelor de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2014, valabil de la 1 noiembrie 2014    
86/2014 cu privire la aprobarea aplicării la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural a proiectului Reabilitarea căminului cultural din satul Lunga-Săsăuşi    
87/2014 privind avizarea schimbării denumirii Centrului de plasament nr. 2 Târgu Secuiesc    
88/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2014    
89/2014 privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu Secuiesc nr. 512/2014 pentru rectificarea bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc    
90/2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2014    
91/2014 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2015    
92/2014 cu privire la repartizarea profitului pe anul 2013 al S.C. New Fashion S.A.    
93/2014 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 80/2011 privind majorarea capitalului social al operatorului regional SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA Sfântu Gheorghe    
94/2014 privind mandatarea reprezentantului municipiului Tg.Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile HG nr. 742/2014    
95/2014 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe apartamente    
96/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2014    
97/2014 privind aprobarea cofinanţării în vederea executării obiectivului de investiţii „Patinoar artificial – structura preluata, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna”    
98/2014 cu privire la punerea la dispoziţia proiectului Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în locvalităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului a terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru satul Tinoasa, localitate aparţinătoare municipiului Târgu Secuiesc    
99/2014 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 51/ 2014 privind aprobarea proiectului şi cheltuielilor legate de proiectul Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, aprobarea asigurării contribuţiei de 2% din cheltuielile eligibile, asigurării cheltuielilor neeligibile si neprevăzute, a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale    
100/2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul Lucrări prioritare de extindere a reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Târgu Secuiesc şi aprobarea resurselor financiare necesare finalizării implementării proiectului în condiţiile în care lucrările nu se termină în perioada eligibilă, până în decembrie 2015    
101/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2014    
102/2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gosp Com SRL pe anul 2014    
103/2014 privind transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, al unui terencale de acces la Staţia de transfer Târgu Secuiesc, obiect al proiectului „Sistem de Managment Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”    
104/2014 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei de administrator puplic al municipiului Târgu Secuiesc    
105/2014 cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2015-2016 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc