A Kézdivásárhelyi Helyi Közszolgálat versenyvizsgát szervez két állás betöltésére:

 

1. Munkakör megnevezése:

A. SZAKMUNKÁS – HEGESZTŐ
– időtartam: határozatlan időre
– munkaidő: teljes munkaidő, 8 nap/nap, 40 óra/hét

 

B. SOFŐR
– időtartam: határozatlan időre
– munkaidő: teljes munkaidő, 8 nap/nap, 40 óra/hét

 

2. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
(a) a versenyvizsga jelentkezési lapja (a versenyvizsga-bizottság titkára biztosítja)
(b) a személyi igazolvány másolata vagy a személyazonosságot igazoló egyéb okmány, amelynek a törvényeknek megfelelően érvényesnek kell lennie;
(c) adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat vagy a névváltoztatást igazoló egyéb dokumentum másolata;
d) a tanulmányok szintjét igazoló dokumentumok és a szakképzettséget igazoló egyéb dokumentumok másolata, valamint a hatóság vagy intézmény által kért, a munkakörre vonatkozó különleges feltételek teljesítését igazoló dokumentumok másolata;
e) a munkáltató által a munkaviszonyban töltött időszakra vonatkozóan kiállított, a munkaviszonyban és a munkakör betöltéséhez szükséges tanulmányi területen szerzett szolgálati időt igazoló munkaügyi nyilvántartási füzet vagy igazolás másolata;
f) bűnügyi nyilvántartási bizonyítványt vagy adott esetben bűnügyi nyilvántartási kivonatot;
(g) a pályázó egészségi állapotát igazoló orvosi igazolás, amelyet a pályázó háziorvosa vagy egy erre felhatalmazott egészségügyi intézmény állít ki, és amelyet a versenyvizsgát megelőző hat hónapnál nem régebben állítottak ki;
i) egy közös európai formátumú önéletrajz.

 

3. A dokumentumok benyújtásának helye: a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal székhelyén, Gábor Áron tér 24. szám vagy a Helyi Közszolgálat székhelyén, Ady Endre utca 34. szám alatt. Telefon: 0728103614

 

4. A részvétel különleges feltételei:

a. Szakmunkás – hegesztő
– hegesztői szakképesítés
– legalább egyéves hegesztői tapasztalat

 

b. Sofőr
– B, C, D, E, Tr kat. jogosítvány, személy- és teherszállítási engedély
– szükséges tapasztalat: legalább egy év a szakmában

 

5. A részvétel általános feltételei:
a) román állampolgárság vagy az Európai Unió más tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban (EGT) részes államnak vagy a Svájci Államszövetségnek az állampolgársága;
b) jó román nyelvtudás írásban és szóban;
c) rendelkezik a munkaképességgel az 53/2003. sz. törvény – Munka Törvénykönyve, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;
d) a pályázott munkakörnek megfelelő egészségi állapottal rendelkezik, amelyet a háziorvos vagy az illetékes egészségügyi egységek által kiállított orvosi igazolás alapján tanúsít;
e) megfelel az iskolai végzettségre, a szakterületen szerzett szolgálati időre és adott esetben a meghirdetett állás követelményeinek megfelelő egyéb speciális feltételeknek;
f) nem ítélték el nemzetbiztonság elleni, közhatalom elleni, emberiesség elleni, korrupciós, vesztegetési, hivatali kötelességszegéssel kapcsolatos, közokirat-hamisítással kapcsolatos vagy az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény miatt, illetve olyan szándékkal elkövetett bűncselekmény miatt, amely a pályázó számára összeegyeztethetetlenné tenné a pályázó által betöltendő szerződéses feladatok ellátását, kivéve, ha rehabilitálták;
g) nem tölt olyan kiegészítő büntetést, amellyel eltiltották a tisztség viselésétől, a foglalkozás vagy a kereskedelem gyakorlásától, illetve annak a tevékenységnek a gyakorlásától, amellyel a bűncselekményt elkövette, vagy nem áll olyan biztonsági intézkedés hatálya alatt, amely eltiltja a tisztség viselésétől vagy a foglalkozás gyakorlásától.

 

6. A versenyvizsga menetrendje:
A pályázatok benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 10 munkanapon belül, azaz 2023.05.11–24. között.
Írásbeli vizsga: 2023.05.31., 09:00 óra.
Interjú: az írásbeli vizsgát követő legfeljebb 4 munkanapon belül; az interjú időpontját az írásbeli vizsga eredményeivel együtt teszik közzé.
Az eredményeket a vizsga befejezésének időpontjától számított egy munkanapon belül hirdetik ki.
A vizsgák eredményei ellen az eredmények közlésétől számított 24 órán belül lehet fellebbezni, és a fellebbezés eredményét egy munkanapon belül közlik.

 

7. Könyvészet
a. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: art.128,129
b. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată: art. 3-9, 39-40, 111-118, 247-259
c. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă: cap. IV; cap. V; cap. VI
d. Anexa nr.1 HCL al municipiului Târgu Secuiesc nr. 50/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Local Târgu Secuiesc (poate fi găsit pe site-ul https://www.kezdi.ro/ro/hotarari-2021/)

 

8. Témák: a könyvészetet teljes egészében tanulmányozni kell.