Törvényhozás Dokumentum
Ordonanta urgenta 57/2019 privind Codul administrativ  
HOTĂRÂRE Nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern  
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice  
Legea nr. 170/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al
apărării împotriva incendiilor
 
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor  
Legea nr. 46 Codul Silvic din 19/03/2008  
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii  
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000  
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil  
LEGE Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale  
Lege nr. 350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  
LEGE Nr. 554 din 2 decembrie 2004 Legea contenciosului administrativ  
LEGEA Nr. 672/2002 privind auditul public intern  
Legea nr. 16/1996 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale  
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  
ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 republicata si actualizata privind controlul intern si controlul financiar preventiv  
Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii  
ORDIN Nr. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern  
Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice  
Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare – Republicată  
Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989*) – Republicare  
Legea 18/1991 privind fondul funciar-Republicare  
Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – REPUBLICARE  
Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicare*)  
Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii  
Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  
Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public  
Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor  
Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor  
Ordonanta urgenta 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică