INFORMARE
 
În conformitate cu prevederile art.17 din Legea administrației publice locale 215/2001, „în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor autorităţile administraţiei publice locale vor asigura folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi ale convenţiilor internaţionale la care România este parte”.

 

Anexă la Hotărârea nr. 100/2009

 

Lista cuprinzând documentele de interes public, produse şi/sau gestionate, altele decât cele puse la dispozitie, din oficiu, potrivit Legii nr. 544/2001

Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc;

Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul municipiului  Târgu Secuiesc;

Componenţa nominală a Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, inclusiv apartenenta politică;

Informări intocmite de Primarul municipiului Târgu Secuiesc, privind starea economică si socială a oraşului, precum si informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;

Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali precum si de către viceprimar;

Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;

Lista împuternicitilor primarului care pot constata contraventii si aplica sanctiuni in domeniile de activitate;

Documente privind repartizarea spaţiilor cu destinatie de locuintă; precum si cu privire la închirierea ori concesionarea spatiilor cu altă destinaţie decât cea de locuintă

Propuneri de la cetăteni;

Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii;

Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire eliberate;

Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nasterilor, căsătoriilor, deceselor si alte asemenea.

Evidenta dosarelor de: tutelă, curatelă, asistentă socială a persoanei vârstnice in vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, in scopul întretinerii si îngrijirii sale;

Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folos obştesc, precum şi prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor de ajutor social;

Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale;

Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate; înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate; programe ale unor vizite bilaterale;

Lista asociatiilor de proprietari;

Lista certificatelor de producător eliberate;

Informaţii privind activitatea cultural–sportivă desfăşurată pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc;

Relatii cu ONG-uri, programe ale acestora si colaborări;

Informaţii despre programele cu finanţare externă

 

Descărcare documente:

– Garanții locale

– Acte contabilitate 2017

– Subregistrul datoriei publice locale

– Subregistrul datoriei publice locale

– Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

– Legea nr. 215 / 2001, legea administraţiei publice locale

Legea nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ

–  Raport de evaluare 2013-2014 (Lege 52)

– Raport de evaluare 2013-2014 (Lege 544)

– Cerere tip

– Reclamație administrativă 1.

– Reclamație administrativă 2.

– Indicatori 2015

– Indicatori 2016 (trim. III.)

– ​Indicatori 2017​ (I. trim.)

– ​Indicatori 2018 trim. I.

– ​Lista functiilor din cadrul Targu Secuiesc pentru personalul platit din fonduri publice cf. Legii nr. 153/2017
Cont de executie
Cont de executie trim. II.
Rectificare buget
Buget local aprobat 2018
Buget venit proprii aprobat 2018
Buget general 2018
Indicatori trim. I. 2018
Cheltuieli 2018
Venit proprii – sanatate 2018
Venit proprii – invatamant 2018
Venit 2018