A apărut procedura de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022, din 16.08.2022.

 

Pentru restituirea sumelor solicitanţii depun la organul fiscal local competent, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, o cerere de restituire. Cererea de restituire se depune la organul fiscal local competent în format letric sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, împreună cu o copie a actului de identitate.

 

Cererea de restituire este însoţită de copii ale procesuluiverbal de constatare a contravenţiei şi ale documentelor de plată care trebuie să cuprindă datele personale și codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea.

 

 

După primirea cererii de restituire, organul fiscal local competent efectuează verificarea acesteia, a documentaţiei anexate şi a datelor din evidenţa pe plătitori.

 

Dacă organul fiscal local competent consideră că are nevoie de documente suplimentare relevante soluţionării cererii, solicită prezentarea acestora.

 

Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire, în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat solicitarea de informaţii suplimentare şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal local competent.

 

În cazul în care, după primirea documentaţiei înaintate de solicitant şi verificarea datelor din evidenţa pe plătitori, organul fiscal local competent constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale acestuia, sumele solicitate se vor restitui numai după efectuarea compensării acestor obligaţii bugetare restante.

 

În cazul în care suma de restituit este mai mică decât obligaţiile restante ale solicitantului, se efectuează compensarea până la concurenţa sumei de restituit.

 

În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii restante ale solicitantului, compensarea se efectuează până la concurenţa obligaţiilor restante, diferenţa rezultată restituindu-se solicitantului.

 

Cerere se poate încarca de la pagina web kezdi.ro, sau personal de la Biroul impozite și taxe locale zile lucrătoare între orele 8-16. Cererea întocmite se depune la registratura instituției.

 

Descarcă formular


19 august 2022