CONCURSUL SEMN-SIMBOL

* ÎN ATENȚIA CONCURENȚILOR! Asta este numai un draft. Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiți regulamentul complet.

 

Primăria Municipiului Târgu Secuiesc organizează concursul “Semn-simbol la intrările în Municipiul Târgu Secuiesc”.

 

1. Informații generale

Organizatorul concursului este Primăria Municipiului Târgu Secuiesc, scopul concursului fiind selectarea și premierea unui model totem care va fi amplasat la intrarile în oraș.

 

Concursul va avea un spațiu pe internet, rezervat într-un spațiu vizibil în cadrul paginii de internet www.kezdi.ro, unde vor fi afișate toate comunicările, informațiile, actualizările privitoare la concurs. Adresarea întrebărilor și comunicarea răspunsurilor se va face tot prin internet, pe site-ul mai sus menționat.

 

2. Participarea la concurs

Concursul se adresează, în principal, membrilor OAR și studenților din universitățile de profil, fără a limita însă participarea la concurs a altor profesioniști. Arhitecții pot participa fie ca persoane fizice, individual, fie ca titulari ai birourilor de arhitectură, fie ca angajați ai unor asemenea birouri de arhitectură, sau alte societăți comerciale. La concurs pot participa și artiști plastici, designeri, sau studenți arhitecți, fără a limita prin această enumerare categoriile posibile de participanți.

 

Pentru ca lucrările concurenților să fie luate în considerare, acestea trebuie să respecte condițiile privind calitatea de concurent, tema și regulamentul concursului, data și ora limită a predării.

 

3. Desfăşurarea concursului

Înscrierea la concurs se poate face în perioada dintre lansarea publică în intervalul de 14 zile de la data lansării si prin completarea formularului de înscriere afișat pe site-ul concursului și expedierea lui la adresa de pe site.

 

Concurenții vor putea pune întrebări și vor putea primi răspunsuri clarificatoare la problemele și nelămuririle legate de concurs, în intervalul de timp menționat în calendarul concursului. Corespondența legată de întrebări și răspunsuri se va face prin e-mail și se va purta numai cu concurenții înscriși.

 

Prezentarea lucrărilor se va face în format electronic și pe suport hârtie, în maxim două formate 80×100 cm, care vor cuprinde următoarele piese desenate:

– planul la nivelul solului și la toate nivelele considerate necesare pentru corecta înțelegere a obiectului prezentat

– toate fațadele și secțiunile considerate relevante pentru obiectul prezentat, dar nu mai puțin de 4 fațade

– perspective, axonometrii, detalii, texte explicative considerate necesare

– colaje, fotografii și alte piese considerate necesare pentru prezentare și pentru înțelegerea corectă a obiectului prezentat

– unul sau câteva formate A4, numărul filelor nefiind limitat, în care concurenții vor prezenta în câteva fraze obiectul propus, conceptul, simbolistica și tot ce concurenții vor considera necesar de comunicat în legătură cu propunerea lor. Textul poate fi însoțit de scheme sau alte reprezentări grafice.     Dispunerea pieselor și maniera de randare sunt la dispoziția concurenților, aceștia având dreptul de a decide cea mai potrivită formă de prezentare.

 

Predarea lucrărilor se va face prin poștă, pe adresa Târgu Secuiesc, Piaţa Gábor Áron nr. 24., sau direct la Registratura Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, introducându-se într-un plic sau colet planșele de prezentare și celelalte piese necesare conform  temei, precum și un un dispozitiv de stocare datelor, protejat de un ambalaj rezistent la șocuri, cuprinzând piesele scrise și desenate, dar și plicul secretizat cuprinzând formularul de participare completat și ștampilat.

 

Plicul sau coletul conținând lucrările, în cazul că nu se vor depune direct la Registratura Primăriei Târgu Secuiesc, unde vor primi un număr de înregistrare, vor fi expediate prin poștă pe adresa organizatorului, cu confirmare de primire. Data limită la care se pot depune dosarele la registratură este conform Calendarul concursului. Aceleași dată și oră limită vor trebui să fie menționate pe plicurile sau coletele expediate prin poștă.

 

Comunicarea rezultatelor concursului se va face pe site-ul www.kezdi.ro și pe pagina de socializare în conformitate cu calendarul de desfășurare a concursului.

 

Juriul concursului își asumă întreaga responsabilitate asupra alegerii proiectelor câștigătoare, hotărârile juriului sunt definitive,  deciziile sale neputând fi contestate și neputând constitui subiect de drept. Prin participarea la concurs, odată cu semnarea formularului de participare, concurenții își dau acordul pentru utilizarea imaginilor și datelor din materialele de prezentare, prin tipărire sau publicare sub diverse forme, precum și pentru expunerea acestora în public.

 

4. Premiile concursului

Premiul I.: 2000 lei

Premiul II.: 1000 lei

Premiul III.: 500 lei

 

5. Anonimatul lucrărilor

Toate documentele proiectului, solicitate concurenţilor (planşe, piese scrise) vor purta un simbol de identificare format din două litere şi cinci cifre înscrise într-un dreptunghi de 5×3 cm. Înscris în colţul din dreapta sus al fiecărui document. Acest simbol va fi acoperit cu hârtie neagră netransparentă pe ambele feţe ale planşelor şi pieselor scrise (dacă este cazul), prin lipire pe contur. Aceiași operație va fi efectuată și pe coperta dispozitivului de stocare.

 

Pentru identificarea participanţilor aceştia vor trimite organizatorului, ambalat în acelaşi colet cu proiectul, un plic alb pe care se va aplica acelaşi simbol, de data aceasta neacoperit, iar în plic va fi introdusă o coală de hârtie albă pe care vor fi trecute numele autorilor şi colaboratorilor şi calitatea lor.

 

Totodată, în plicul alb amintit mai sus, va fi introdusă o copie după formularul de înscriere, semnat și ștampilat, care ține loc și de declaraţie de autor, prin care elaboratorii proiectului îşi asumă această calitate. Plicul va fi apoi sigilat și introdus în plicul, sau coletul,  în care se află dispozitivul de stocare a datelor cu materialele de concurs și planșele pe suport hârtie.

 

Plicurile ce conţin identificarea concurenţilor vor fi puse la dispoziţia juriului numai după redactarea raportului acestuia, când juriul trece la identificarea concurenţilor.

 

6. Valorificarea proiectelor

Materialele predate de concurenți constituie proprietatea organizatorului și nu se returnează. După jurizarea lucrărilor se va organiza o expoziție publica

 

7. Criterii de evaluare și selecție

– expresivitarea plastică a obiectului și legătura cu identitatea culturală a zonei

– coerența și exprimarea clară a conceptului

– eficiența și fezabilitatea soluțiilor propuse

– posibilitatea prefabricării și etapizării lucrărilor.

 

 

TEMA CONCURSULUI

“Semn-simbol la intrările în Municipiul Târgu Secuiesc”

 

Obligatoriu: Semnul-simbol va conţine numele oraşului în limbile română, maghiară și germană (“Târgu Secuiesc”, “Kézdivásárhely”, “Sekler-Neumarkt”), precum şi stema oraşului.

Ce e reprezentativ pentru oraş:

– Pentru a uşura documentarea privind istoria oraşului, oferim câteva detalii istorice, fără a se considera că acestea sunt unicele informaţii care trebuie luate în seamă la realizarea semnului-simbol:

1. Numele orasului in scriere de maghiară veche.

2. Scrierea maghiară veche (în maghiară: székely magyar rovásírás; „scriere pe răboj”), numită și alfabetul secuiesc sau runele secuiești reprezintă un alfabet utilizat și astăzi in secuime din Transilvania. Alfabetul a fost răspândit în Transilvania și în Ungaria, mai ales până în secolul al X-lea.

3. Târgu Secuiesc este numit orașul breslelor, cizmarilor și al curțiilor, după Orbán Balázs este Parisul ținutului Trei Scaune.

4. Târgu-Secuiesc, Kézdivásárhely are un centru caracteristic, unic și pe plan național. Din piața de altădată răsar în toate direcțiile șiruri de case așezate una lângă alta.

5. Prefixul Kézdi se referă la domiciliul secuilor în secolul al XI-lea, la Saschiz, cum se numește astăzi. Regele Sighismund a declarat localitatea ca loc de târguri, atunci încă cu numele Târgul Turiei. În evul mediu a avut o industrie importantă de bresle. În timpul revoluției din 1848-49 a fost centrul apărării din Trei Scaune, Gábor Áron a turnat în locul aceasta tunurile vestite. Statuia turnătorului de tunuri se află în centrul orașului din anul 1971. O caracteristică specială a orașului sunt porțile, care formez capătul străzilor din centru. 73 de curți se găsesc și în prezent în oraș.

6. Balcoanele din fier forjat au fost realizate la sfârșitul secolului al XIX-lea, au ornat casele negustorilor, respectând stilul epocii.

7. Aspectul centrului istoric al orașului este definit de masiva Biserică Reformată-Calvină, una din cele mai mari biserici din Ardeal

8. Construcția barocă a bisericii catolice a fost începută în 1701 pe locul bisericii de lemn mutată din Estelnic. Piatra de temelie a fost depusă în 1722, construcția ei a durat peste șapte decenii. A fost sfințită în 1796 în onoarea Sfintei Treimi. În cripta de sub sacristie se odihnesc rămășițele pământești ale dreptcredinciosului și fondatorului de școală Nagy Mózes.

9. Muzeul orașului Târgu-Secuiesc (Muzeul Breslelor) a fost inaugurat în primăvara anului 1972 în clădirea fostei primării. În sălile destinate meșteșugarilor tradiționali (olari, cizmari, pantofari, tăbăcari, cojocari, fierari, lăcătuși, turtari, pălărieri, croitori și tâmplari) pot fi văzute unelte, produse și instalații ale atelierelor acestor meșteșugari.

 

Amplasamentul poate fi imaginat la oricare intrare în oraș, pe drumurile amintite mai sus.  De asemenea, în mod deliberat, nu s-a ales un amplasament concret, pentru a nu limita în vreun fel  posibilitatea concurenților de a imagina forme și alcătuiri originale.

 

Participanții au întreaga libertate în a se manifesta artistic și pot propune orice fel de forme și structuri, păstrând însă o justă măsură a proporțiilor, a scării și a respectului față de natură.

 

Condițiile generale la care trebuie să răspundă proiectul și la care, printre altele, se va ține seama la jurizare sunt următoarele:

– Obiectul trebuie să aibă un aspect interesant, care să atragă atenția, fără ostentație însă.

– Obiectul trebuie să răspundă funcției de ”semn” fiind totodată un obiect (un produs) artistic și care, pe cât posibil, fără ca această condiție să fie imperativă, să amintească o particularitate a oraşului, a locurilor în care urmează să-și găsească  amplasamentul final.

– În concepția obiectului trebuie să se țină seama de faptul că acesta va fi amplasat lângă drumuri circulate și nu va trebui, în nici un caz să îngreuneze, sau să influențeze în vreun fel, traficul în ambele sensuri de mers. Trebuie, de asemenea, ca semnul propus să nu prezinte pericolul distragerii atenției participanților la trafic. Aici trebuie amintite gabaritele exagerate, culorile, luminile agresive, etc.

– Este interzisă folosirea  vopselelor fluorescente (în afară de, eventual, scrisul cu denumirea oraşului), folosirea de proiectoare sau alte corpuri de iluminat cu fascicule luminoase orientate spre calea de rulare, lumini intermitente sau care pot fi confundate cu luminile autovehiculelor etc.

– Se vor respecta prevederile Ordonanței Guvernamentale Nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicată în temeiul Art.II din Legea Nr.82 din 15 aprilie 1998 și al Ordinului Ministerului Transporturilor Nr.571 din 19 decembrie 1997 referitoare la aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere.

– Suprafața construită la sol a obiectului se recomandă a fi cât mai redusă, fără a influența însă negativ stabilitatea acestuia.

– În proiect se vor menționa, în cadrul pieselor desenate prezentate, spațiile, câmpurile destinate ampalsării inscripțiilor cu numele oraşului și cu stema acestuia.

 

JURIUL CONCURSULUI:

Președintele juriului: Bokor Tibor – primarul municipiului Târgu Secuiesc

Membri:

Demeter Enikő, arhitect al Municipiul Târgu Secuiesc

Szilveszter Szabolcs, consilier local, iniţiatorul proiectului de hotărâre

Ménessy Kinga, șef Biroul de Comunicare

Gál Zoltán, arh. membru OAR Covasna

Nagy Babos Tamás, consilier local, profesor de limbă maghiară     

Vetró B. András, critic de artă                              

Secretara concursului:  Nagy Judit Brigitta, reprezentant al  Biroul de Comunicare din cadrul Primăriei Târgu Secuiesc.                          

 

Fiecare vot are valoare egală, deciziile fiind luate cu majoritate simplă.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE:

Data lansării concursului: 15 ianuarie 2018

Data limită a înscrierii la concurs: 30 ianuarie 2018 ora 16:00

Data limită a primirii întrebărilor concurenților: 1 februarie 2018 ora 16:00

Data limită de răspuns la întrebările concurenților: 16 februarie 2018, ora 12:00

Data limită pentru depunerea proiectelor: 16 martie 2018, ora 16:00

Jurizarea proiectelor: 20 aprilie 2018, ora 16:00

Organizarea expoziției: 23 aprilie 2018

Anunțarea rezultatelor finale: 25 aprilie 2018

 

Documente descărcabile:

1. Hotărârea de consiliu a proiectului – regulament

2. Formularul de înscriere pentru proiect

3. Stema orașului

 

 

Încărcarea proiectului (data limită: 16 martie 2018, 16.00)

Întreabă aici / Încarcă formular de înscriere: